Ako riešiť najčastejšie problémy vykurovacieho systému

Udržiavaná, dobre nastavená a čistá vykurovacia sústava vám zaistí ekonomickú a bezstarostnú prevádzku. Pokiaľ však údržbu zanedbáte, môže sa stať, že radiátory kúria menej, nerovnomerne, prípadne sú hlučné. Náklady na vykurovanie môžu potom výrazne rásť bez toho, aby ste o tom vedeli, pretože vykurovacie telesá sú paradoxne studené. Tepelný komfort sa znižuje, riziko vážnej poruchy či havárie ale naopak rastie. Problémy je preto potrebné riešiť včas.

Pozrite sa na päť najčastejších problémov vykurovacieho systému a na ich riešenie.

Zavzdušnené radiátory

Zavzdušnenie je najčastejším problémom vykurovacích sústav. Hoci je riešenie veľmi jednoduché, mnoho ľudí odvzdušnenie podceňuje alebo nevykonáva vôbec. Ako sa vôbec vzduch do prevádzkovej kvapaliny dostane a čo môže spôsobiť?

Kyslík je prirodzenou súčasťou vody, takže ho z prevádzkovej kvapaliny nie je možné úplne odstrániť. V tomto prirodzenom množstve ale nie je pre zdravie vykurovacej sústavy nebezpečný. Problémom je vzduch, ktorý sa do kúrenia dostane pri napúšťaní sústavy alebo cez rôzne spoje a čerpadlá. Tento vzduch je nežiaduci a spôsobuje:

  • koróziu kovových častí kúrenia,

  • zhoršenú efektivitu kúrenia,

  • nerovnomerné kúrenie,

  • kavitačný hluk.  

Odvzdušnenie vykurovacej sústavy sa vykonáva buď manuálne pomocou odvzdušňovacích ventilov, alebo automaticky vďaka odlučovačom vzduchu, ktoré sú inštalované permanentne a vy tak na odvzdušnenie nemusíte vôbec myslieť.

Neodvzdušnené radiátory kúria menej, ale napriek tomu drahšie.

Korózia

Korózia významne skracuje životnosť vykurovacej sústavy a zvyšuje riziko vzniku prasklín, netesností a havárií.

Najčastejšia je tzv. kyslíková korózia, ktorú spôsobuje vzduch v kúrení. Riešením je teda pravidelné odvzdušnenie sústavy. Galvanickú koróziu spôsobuje prítomnosť rôznych materiálov s rozdielnou elektropozitivitou. Celá sústava (radiátory, potrubia, spoje, kotol) by preto mala byť navrhnutá s použitím jedného materiálu.

Mikrobiálna korózia je výsledkom metabolizmu mikroorganizmov v prevádzkovej kvapaline. Tento problém sa týka najmä vykurovacích sústav s neupravenou vodou z vlastných zdrojov. Voda zo studne alebo vrtu preto musí pred napustením do sústavy vždy prejsť patričnou úpravou.

Nízka kvalita prevádzkovej kvapaliny

Okrem kvality vykurovacej sústavy je nutné zamerať sa aj na kvalitu prevádzkovej kvapaliny – konkrétne na jej zloženie a možné druhy znečistenia. Všeobecne možno znečistenie v prevádzkovej kvapaline rozdeliť na magnetické a nemagnetické.  

Medzi nemagnetické nečistoty patrí predovšetkým vodný kameň. Vodný kameň je tepelný izolant, jeho usadeniny znižujú efektivitu kúrenia a obmedzujú prietok vody. Tvrdosť vody je možné chemicky upraviť, avšak iba po odbornej konzultácii, pretože zmäkčením sa narúša aj pH vody, čo môže viesť ku korózii.

Magnetické nečistoty (čiastočky magnetitu, kovové triesky a pod.) sa do prevádzkovej kvapaliny prirodzene uvoľňujú z vykurovacej sústavy. Veľmi efektívne ich z vody odstránite pomocou magnetického filtra.

Opomenúť nesmieme ani možnú mikrobiálnu kontamináciu prevádzkovej kvapaliny. Baktérie vo vode vytvárajú biofilm, ktorý podobne ako vodný kameň znižuje efektivitu prenosu tepla a zanáša jednotlivé komponenty vykurovacej sústavy.

Zadretie čerpadla a ďalších komponentov

Pokiaľ sa znečistenie vody v kúrení nerieši, môže dôjsť až k zadretiu obehového čerpadla, prípadne upchatie regulačných ventilov alebo tepelných výmenníkov kotlov.

Najmä moderné nízkoenergetické čerpadlá sú na tento typ poruchy veľmi náchylné, pretože obsahujú magnet. Ten zefektívňuje chod čerpadla a znižuje energetické náklady, ale zároveň zachytáva magnetické nečistoty, ktoré sú vo vode prítomné. Pokiaľ dôjde k zadretiu, je väčšinou nutné čerpadlo vymeniť.

Odlučovač nečistôt s magnetom Flamco. 

Unikajúca prevádzková kvapalina

Najmä po napustení kúrenia je nutné skontrolovať, či niekde neuniká voda. Kontrolu ale vykonávajte priebežne počas celej vykurovacej sezóny. Netesniace spoje spôsobujú nielen vlhké škvrny a plesne, ale aj prenikanie vzduchu do kúrenia. A ako sme už uviedli vyššie, vzduch vedie k zníženiu efektivity kúrenia a ku korózii.

Pokiaľ sa problém s tesnením nevyrieši hneď, bude sa prehlbovať a môže skončiť aj haváriou. Preto pri zistenom úniku ihneď volajte kúrenára, nikdy sa nesnažte netesniace spoje opraviť svojpomocne. Neodborným zásahom by ste mohli kúrenie nenávratne poškodiť.

Päť krokov k perfektne udržiavanej vykurovacej sústave

Údržba vykurovacej sústavy nie je nijako zložitá, ak sa budete riadiť 5 základnými pravidlami:

  1. Nepodceňujte projekt kúrenia. Kúrenár by mal zvoliť vhodné konštrukčné materiály a dimenzie sústavy a pri inštalácii dbať na kvalitu spojov a tesnení.

  2. Vždy používajte magnetické filtre pre vykurovanie, ktoré prevádzkovú kvapalinu priebežne čistí od pevných nečistôt. Raz ročne magnetický filter vyčistite.

  3. Pred zahájením vykurovacej sezóny radiátory odvzdušnite, sústavu nastavte a po napustení skontrolujte funkciu aj tesnenie.

  4. Počas celej vykurovacej sezóny kontrolujte teplotu radiátorov, tlak vo vykurovacom systéme a tesnenie spojov.

  5. Nikdy do vykurovacej sústavy nezasahujte svojpomocne. V prípade problémov sa obráťte na kúrenára.