Čistenie sivých vôd v domácnosti a možnosť využitia energie z nich

Hospodárenie s vodou je stále aktuálnejšia téma. Klimatické zmeny so sebou prinášajú čoraz častejšie obdobie sucha a nutnosť využívať alternatívne zdroje vody. Využitie odpadových vôd je jednou z ciest, ako znížiť spotrebu pitnej vody, ale aj produkciu odpadovej vody. Navyše je možné z odpadových vôd získať aj tepelnú energiu.

Čo to vôbec je „sivá voda“

Sivá voda je voda z odpadov neobsahujúca fekálie a moč, tj voda z odtokov umývadiel, spŕch, práčok a pod. Táto voda je iba mierne znečistená a jej úprava tak nie je vôbec zložitá ani nákladná. Sivú vodu je možné recyklovať aj v rámci rodinných či bytových domov. Recyklovaná sivá voda sa nazýva biela voda a má široké využitie nielen v domácnosti. Recykláciou sivej vody je možné ušetriť až 50% celkovej spotreby vody v domácnosti, tj cca 70 kubíkov vody ročne, čo predstavuje finančnú úsporu až 270 EUR.

Tzv. čierna voda alebo splašková odpadová voda z WC naopak nie je vhodná na recykláciu a je nutné ju čistiť v čističkách odpadových vôd. Kuchynská voda, teda voda z drezov a umývačiek, sa považuje za medznú – jej úprava je možná, ale je náročnejšia ako v prípade vody z kúpeľne.

Prečo opätovne využívať sivú vodu

Dôvodov na recykláciu sivej vody je celý rad. Znovuvyužitie odpadovej vody vám prinesie nemalé finančné úspory, návratnosť investície sa odhaduje na 5-10 rokov. V poslednej dobe hrá však prím ekologická motivácia.

Recykláciou sivej vody šetríte vzácne zdroje pitnej vody a znižujete množstvo vypúšťanej odpadovej vody, ktorá je náročne čistená v už aj tak preťažených čistiarňach odpadových vôd. Využitím odpadovej vody je možné tiež predísť problémom so zásobovaním a mať tak zdroj úžitkovej vody aj v regiónoch postihnutých suchom, kde je spotreba vody často prísne regulovaná.

Vyčistenú sivú vodu môžete využiť na zalievanie záhrady.  

Mnoho novostavieb už s využitím odpadovej a dažďovej vody počíta a systém ich čistenia je súčasťou projektu. Recykláciu sivej vody však nie je problém zaviesť aj do existujúcich budov a rodinných domov, je však potrebné počítať s dodatočnými nákladmi. Ekologické štandardy v stavebníctve sa navyše neustále zvyšujú a príslušné normy sprísňujú, možno teda očakávať, že v blízkej budúcnosti pôjde už o zákonom stanovenú povinnosť.

TIP: Dotácia Dažďovka

Štátnu dotáciu Dažďovka možno využiť nielen na obstaranie systému na zber a využitie zrážkovej vody, ale aj tej odpadovej. Veľmi časté sú kombinované systémy na čistenie dažďovej i sivej vody. Čerpaním dotácie môžete výrazne znížiť obstarávacie náklady.

Ako využiť recyklovanú sivú vodu

Sivá voda po príslušnej úprave (tzv. biela voda) poslúži ako úžitková voda, teda najmä na splachovanie WC, zalievanie a upratovanie. Recyklovaná voda nie je vhodná na priamu konzumáciu, umývanie potravín a riadu.

Ako využiť tepelnú energiu zo sivej vody

Získavanie tepelnej energie z odpadových vôd nie je v SR zatiaľ bežné, avšak prvé existujúce projekty ukazujú efektívnosť tohto riešenia. Tepelnú energiu je možné získavať priamo z kanalizačnej siete, alebo lokálne v budove (vrátane rodinných domov).

Odpadová voda je prirodzene teplejšia a môže pomocou tepelného výmenníka predhrievať vodu v zásobníku TÚV. Pomocou tepelného čerpadla je navyše možné z odpadovej vody získať energiu na vykurovanie budov.  

Ako čistiť sivú vodu

Systém filtrácie a úpravy sivej vody sa odvíja najmä od zdroja odpadovej vody a od požadovaného využitia recyklovanej vody. Voda z osobnej hygieny a prania je najmenej znečistená, a nevyžaduje preto tak dôkladnú úpravu.

Voda z kuchyne (drezu a umývačky riadu) je znečistená organickými zvyškami potravín a tukom, čo vedie k vyššiemu riziku biologickej kontaminácie a množeniu baktérií. V tomto prípade je teda nutné zvoliť efektívnejšie metódy úpravy vody.

Odpadová voda z kúpeľne je minimálne znečistená. 

Sivú vodu z osobnej hygieny je možné použiť aj bez filtrácie a úpravy, avšak iba pre zálievku záhrady a najneskôr do 24 hodín. Zvyškov kozmetických prípravkov sa pritom nemusíte obávať, nesmie v nich totiž byť nič, čo by škodilo životnému prostrediu alebo zdraviu.

Úprava sivej vody spočívá v její dezinfekcii a filtrácii. Veľmi časté je tzv. biologické čistenie, ktoré sivú vodu filtruje aj dezinfikuje. Takto upravenú vodu je možné skladovať a využiť aj v domácnosti, napríklad na splachovanie WC a upratovanie.

  • Filtrácia sivej vody: podľa požadovanej kvality výslednej bielej vody je možné zvoliť filter s rôznou jemnosťou sitka. Pokiaľ bude voda použitá iba na zalievanie alebo splachovanie, nie je nutné používať veľmi jemné sitko – to by zbytočne viedlo k potrebe častejšej údržby filtra na vodu.

  • Dezinfekcia: vodu je možné dezinfikovať chemicky pomocou chlóru, ozónom alebo UV lampou.

  • Biologické čistenie pomocou membránového bioreaktora: je najúčinnejšie, v tomto prípade nie je nutná domáca filtrácia vody ani dezinfekcia, pretože membránový bioreaktor odstráni mechanické aj biologické znečistenie. Tento systém, známy aj ako čistička sivých vôd, je síce drahší, ale kvalita vody spĺňa nároky aj pre osobnú hygienu a jej využitie je teda oveľa širšie.

Ako čerpať bielu vodu

Po úprave je pomocou čerpadla biela voda čerpaná z nádrže do potrubia pre úžitkovú vodu. Toto potrubie nesmiete podľa zákona nijako prepojiť s potrubím na pitnú vodu, inak by vám hrozili nemalé sankcie. Prepojením potrubia by ste totiž ohrozili celý zdroj pitnej vody.

Využitie sivých vôd je veľmi efektívny spôsob, ako znížiť finančné náklady aj ekologickú záťaž vášho bývania či podnikania. Myslite na prírodu aj na svoju peňaženku.