Galvanická korózia: čo to je a ako s ňou vo vykurovacom systéme bojovať

Korózia je najčastejšou príčinou porúch vykurovacích systémov. Má na svedomí zhoršenú funkciu kúrenia, netesnosti a úniky vody, poruchy komponentov aj kratšiu životnosť celej sústavy. Zistite, ako s koróziou v kúrení efektívne bojovať.

Korózia kovov vo vykurovacích sústavách

Prečo je vôbec korózia taká nebezpečná? Korózny proces narúša kovové konštrukčné materiály vykurovacích systémov a vedie k celému radu problémov. Najskôr napáda a degraduje povrch materiálov, ale postupne sa dostáva stále hlbšie, môže dokonca vytvoriť štrbinu či dierku v kúrení alebo narušiť spoje. Tak dochádza k nebezpečnému úniku prevádzkovej kvapaliny.

Hrdza sa navyše odlupuje a uvoľňuje do prevádzkovej kvapaliny. Čiastočky hrdze zanášajú sústavu, čím znižujú prietok a tepelný výkon kúrenia a môžu zničiť pohyblivé časti sústavy.

Existuje hneď niekoľko druhov korózie kovov. Vo vykurovacích systémoch sa môžete stretnúť s týmito:

  • Kyslíková korózia: vzniká, keď kyslík vo vykurovacom systéme reaguje s kovom (zavzdušnené radiátory).

  • Galvanická korózia: je elektrochemický jav, ktorý vzniká reakciou rôznych kovov, ktoré sú prepojené elektricky vodivým roztokom.

  • Bakteriálna korózia: je výsledkom metabolizmu mikroorganizmov vo vode v kúrení.

Čo to je galvanická korózia

Galvanická korózia sa nazýva aj bimetalická alebo elektrolytická korózia. Zjednodušene povedané, ide o vznik hrdze z dôvodu vzájomnej interakcie rôznych kovov. Galvanická korózia teda vzniká za predpokladu, že:

  • je 2 alebo viac rôznych druhov kovov prepojených elektricky vodivým roztokom (napr. obyčajnou vodou, ale často stačí vlhkosť),

  • tieto kovy majú rôzny korózny potenciál a nie sú izolované.

Takto prepojené kovy sa nazývajú galvanický článok.

A ako galvanická korózia prebieha? Za splnenie vyššie uvedených podmienok sa z jedného kovu (toho menej ušľachtilého) stane anóda a z druhého katóda. Vodivý roztok potom prenáša elektróny od anódy ku katóde, čo významne urýchľuje koróziu anódy. Katóda zostáva neporušená, resp. jej korózia je spomalená úmerne tomu, ako je korózia anódy zrýchlená.

Galvanická korózia - tichý zabijak vykurovacích sústav.  

Galvanická korózia kovov v praxi

V praxi sa dá s týmto javom stretnúť u vykurovacích sústav, ktoré sú vyrobené z niekoľkých rôznych kovových materiálov. To je nežiaduce, dobrý projektant by vždy mal na galvanickú koróziu myslieť a celú sústavu vrátane všetkých komponentov navrhnúť z jedného kovového materiálu bez prímesí, prípadne z materiálov s rovnakým alebo podobným koróznym potenciálom. Pokiaľ to nie je možné, je nutné jednotlivé materiály, ktoré by spoločne mohli galvanický článok vytvoriť, riadne odizolovať.

Aj kotol a ďalšie súčasti kúrenia pritom môžu galvanický článok vytvoriť, pri ich výbere je preto tiež nutné zohľadniť ich korózny potenciál v rámci celej sústavy.

Ako riešiť hrdzu v kúrení

Hrdza v kúrení je nebezpečná hneď z dvoch dôvodov:

  1. Narúša povrch konštrukčných materiálov, čím vznikajú rôzne netesnosti. Môže dochádzať k úniku prevádzkovej kvapaliny z radiátorov a celková životnosť kúrenia sa významne skracuje.

  2. Čiastočky hrdze sa uvoľňujú do prevádzkovej kvapaliny a vo vykurovacom systéme cirkulujú. Postupne kúrenie a jednotlivé komponenty zanášajú, často vedú k zadretiu pohyblivých častí sústavy (najmä čerpadiel) ak ďalším poruchám.

Negatívnym následkom koróznych procesov môžete predchádzať správnou údržbou vykurovacej sústavy.

Prevencia proti vzniku korózie

Prevencia musí zodpovedať príčinám rôznych druhov korózie:

  • Proti kyslíkovej korózii sa môžete brániť jednoducho pravidelným odvzdušnením kúrenia. Odvzdušnenie je veľmi dôležité aj pre optimálny výkon kúrenia.

  • Galvanická korózia je výsledkom nevhodnej kombinácie konštrukčných materiálov sústavy, v tomto prípade pomôže iba kvalifikovaný projektant a kvalitný projekt kúrenia.

  • Mikrobiálnej korózii je možné predchádzať vhodnou dezinfekciou vody pred napustením do sústavy (pokiaľ je voda čerpaná zo studne alebo vrtu).

Filtrácia prevádzkovej kvapaliny

Pomocou magnetického filtra účinne a jednoducho odstránite z prevádzkovej kvapaliny všetky uvoľnené čiastočky hrdze. Magnetické filtre sa na moderné vykurovacie sústavy inštalujú už úplne automaticky, ich použitie sa ale veľmi odporúča aj v prípade starších sústav.

Odkalovač s filtrom a magnetom Caleffi.

Ako funguje magnetický filter na kúrenie

Prečo sú magnetické filtre v dnešnej dobe nevyhnutnosťou? Moderné vykurovacie systémy sú síce energeticky oveľa menej náročné ako tie staršie, o to sú ale zložitejšie. Spravidla sa skladajú z mnohých súčiastok a komponentov, čo má za následok to, že sa v nich používa hneď niekoľko konštrukčných materiálov s rôznym koróznym potenciálom. Tie, ako sme už napísali vyššie, ľahko vytvoria nežiaduce galvanický článok.

Ďalej sú v moderných systémoch využívané čerpadlá so silným magnetom, ktorý síce zvyšuje efektivitu prevádzky čerpadla, ale taktiež zachytáva magnetické kovové úlomky a kaly, čo môže viesť k jeho zhoršenej funkcii alebo až k zadretiu.

Riešením týchto problémov je práve inštalácia magnetického filtra na vykurovanie. Toto zariadenie veľmi efektívne odstraňuje z prevádzkovej kvapaliny všetky kovy, kovové kaly a hrdzu. Jednoducho ich zachytáva pomocou silného magnetu, ktorý potom stačí zhruba raz ročne vyčistiť. Keďže magnetický filter na kúrenie funguje iba na báze fyzikálnych zákonov, jeho prevádzka je stopercentne účinná, pritom vás ale nebude stáť ani korunu.