Inštalácia obehových čerpadiel

Elektronické obehové čerpadlo je dnes už nevyhnutnou súčasťou každej vykurovacej sústavy. Zaisťuje cirkuláciu vody od zdroja tepla do vykurovacích telies, akými sú radiátory alebo podlahové kúrenie. Nesprávna inštalácia obehového čerpadla vedie k nižšiemu výkonu kúrenie, ale aj k poškodeniu vykurovacej sústavy. Inštaláciu preto nezanedbajte. Na čo je potrebné myslieť?

Umiestnenie obehového čerpadla

Pre správnu funkciu obehového čerpadla je dôležité jeho samotné umiestnenie v rámci vykurovacej sústavy. To by vám mal určiť projektant, ktorý projektoval váš dom či vykurovaciu sústavu.

Ak sa ale rozhodnete pre inštaláciu obehového čerpadla svojpomocne, existujú v zásade dva spôsoby jeho umiestnenia - buď na tzv. spätné potrubie, ktorým cirkuluje studená voda do kotla, alebo na potrubie, ktorým cirkuluje už horúca voda z kotla. V minulosti sa odporúčalo obehové čerpadlá umiestňovať výhradne na potrubie so studenou vodou kvôli možnému poškodeniu teplom. Avšak moderné obehové čerpadlá sú vyrobené z materiálov, ktoré hravo odolajú aj horúcej vode. Ak teda z nejakého dôvodu nemôžete čerpadlo inštalovať na spätné potrubie, môžete ho bez problémov inštalovať i na začiatok okruhu.

Rovnako je dobré pripomenúť, že obehové čerpadlo by malo byť ľahko prístupné pre prípadné opravy či zmenu nastavenia.

Výmena starého obehového čerpadla

Pokiaľ meníte staré obehové čerpadlo v existujúcej vykurovacej sústave, musíte pri obstarávaní nového dodržať niektoré parametre. Nové čerpadlo by malo mať predovšetkým rovnaký hydraulický výkon, rozteč čiže vstavanú dĺžku a priemer pripojovacích závitov. Pokiaľ ale meníte obehové čerpadlo z dôvodu zvýšenia plochy podlahového kúrenia či počtu radiátorov, je nutné hydraulický výkon čerpadla novým podmienkam prispôsobiť.

Pri demontáži starého obehového čerpadla dbajte na zvýšenú opatrnosť. V čerpadle môže byť horúca voda, navyše pod veľkým tlakom, a hrozí tak obarenie. Čerpadlo pred demontážou preto starostlivo odvodnite.

Dopravná výška čerpadla alebo výkon sa neurčujú podľa výšky domu, ale dĺžky potrubia. 

Mechanické pripojenie nového obehového čerpadla

Ak už máte vybrané miesto pre inštaláciu obehového čerpadla, prípadne ste deinštalovali staré čerpadlo, je na rade mechanické pripojenie nového. Najskôr si zostavte sústavu obehového čerpadla týmto spôsobom:

Pred aj za čerpadlom je nutné mať ventily, ktoré umožnia v prípade opravy či deinštalácie čerpadla zastavenie prúdu vody. Ventily naskrutkujte na závity čerpadla. Niekedy sa kohútik inštaluje len pred čerpadlo, a za čerpadlo sa dá spätná klapka, avšak s ohľadom na vyššiu bezpečnosť a pohodlie pri manipulácii s čerpadlom je lepšie mať ventily dva. Ventily môžete nahradiť aj tzv. uzatvárateľným skrutkovaním, ktoré sa uzavrie pomocou imbusového kľúča.

Filter, ktorý zachytáva prípadné nečistoty a bráni zaneseniu čerpadlá, musí byť umiestnený pred čerpadlom a v smere, ktorý udáva šípka na filtri. Za čerpadlo namontujte spätnú klapku. Pokiaľ nie je odvzdušňovací filter súčasťou samotného čerpadla, pripojte do sústavy aj ten. Všetky pripojenia musia byť riadne utesnené kúrenárskym tesnením, najlepšie gumovým. Takto zostavenú sústavu s čerpadlom namontujte na rúrky vykurovacieho systému pomocou mosadzného šróbenia.  

Možné polohy obehového čerpadla vyčítate z návodu ku konkrétnemu modelu, väčšinou si možno vybrať vertikálnu alebo horizontálnu polohu. Vždy je však nutné dodržať smer prúdenia vody, ktorý je znázornený šípkami priamo na čerpadle. Spínacia skrinka zároveň nesmie byť nad čerpadlom, pretože by bránila správnemu odvzdušneniu čerpadla.

Pri inštalácii nesmie byť čerpadlo pod napätím!

Pripojenie obehového čerpadla do elektrickej siete

Ak ste úspešne nainštalovali obehové čerpadlo na potrubie, je nutné ho zapojiť do elektriny. Čerpadlá sú štandardne napájané elektrickým napätím 230 V. Túto hodnotu si overte v manuáli konkrétneho čerpadla.

Okrem samotného motora čerpadla je v závislosti na konkrétnom modeli nutné pripojiť aj riadiacu jednotku a tepelná senzory. Obehové čerpadlo je pomerne komplikované elektronické zariadenie, a preto jeho inštaláciu do elektrickej siete môže vykonávať iba osoba oprávnená podľa vyhlášky 50/1998 zb. Nesprávna elektroinštalácia by mohla viesť nielen k poškodeniu čerpadla, ale predovšetkým k úrazom.

Vhodným doplnkom sústavy obehového čerpadla je aj záložný zdroj, ktorý zaistí jeho neprerušenú prevádzku pri výpadku napájacieho napätia.

Inštalácia viac obehových čerpadiel

Potrebný počet obehových čerpadiel sa určuje podľa dĺžky potrubia. Spravidla stačí jedno čerpadlo na potrubie v celkovej dĺžke 80 m. Pokiaľ máte dlhšie potrubie alebo podlahové kúrenie, odporúča sa inštalácia viacerých obehových čerpadiel. Inak by tlak nebol dostatočný a rozvod teplej vody vo vykurovacej sústave by bol nerovnomerný.

Ak máte viac kotlov, je nutné na každý mať minimálne jedno čerpadlo. Ak inštalujete viac čerpadiel na jeden kotol, je vhodné zapojiť aj tzv. anuloid, ktorý vyrovná tlak v kotle. Príliš vysoký tlak by pri súbežnej činnosti viacerých čerpadiel mohol viesť k poškodeniu kotla.

Spustenie obehového čerpadla

Pred uvedením do prevádzky je nutné niektoré čerpadlá odvzdušniť a nastaviť požadovaný režim, resp. výkon. Neodvzdušnené čerpadlá sú hlučné a môžu sa trvale poškodiť. Niektoré moderné obehové čerpadlá sa však odvzdušňujú aj nastavujú automaticky.