Všetko o detektoroch plynov do priemyslu, garáží aj domácností

Detekcia toxických a horľavých plynov je veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom v domácnostiach, garážach aj na pracoviskách, kde hrozí únik. Prinášame vám stručný prehľad toho, ako detektory vyberať a kam ich umiestniť.

Detektory plynu do garáží

Autá vytvárajú toxické spaliny, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a môžu spôsobiť otravu. Ich koncentrácia je vysoká najmä v parkovacích domoch a podzemných garážach. Ide najmä o:

 • oxid uhoľnatý,
 • nespálené uhľovodíky,
 • oxidy dusíka,
 • sadze.

Prevádzkovatelia podzemných garáží a parkovacích domov sú preto zo zákona povinní strážiť koncentráciu spalín pomocou snímačov, zaistiť dostatočné vetranie priestorov a inštaláciu výstražného systému. Príslušná norma ČSN 736058 konkrétne stanovuje povinnosť detekcie oxidu uhoľnatého a určuje minimálne požiadavky na vetranie a ďalšie stavebné úpravy a technické zariadenia hromadných garáží.

Podzemné garáže a parkovacie domy s povoleným vjazdom áut s alternatívnymi pohonmi

Špecifickou kategóriou sú parkoviská, kde je povolený vjazd áut s LPG (skvapalnený ropný plyn alebo uhľovodíkový plyn), CNG (stlačený zemný plyn) alebo LNG (skvapalnený zemný plyn) pohonom. Vjazd týchto áut do parkovacích domov a podzemných garáží bol donedávna zakázaný úplne. Teraz je možné ich vjazd povoliť, avšak za predpokladu, že dané parkovisko spĺňa okrem vyššie spomínanej normy pre hromadné garáže aj ďalšie podmienky.

V prípade áut s plynovými pohonmi totiž hrozí výbuch. Nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania týchto parkovacích domov je preto stavebná a protipožiarna úprava podľa platných noriem a osadenia senzorov úniku plynu, ktoré sú v súčinnosti s vetracím a protipožiarnym zariadením a výstražným systémom.

Detekcia plynov v garážach podlieha prísnym normám.

Detektory plynu v priemysle a verejných budovách

Každý zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnosť svojich zamestnancov pri výkone práce. Pravidlá BOZP sú pritom veľmi individuálne a odvíjajú sa od toho, aké riziká pre zdravie a životy ľudí na konkrétnom pracovisku existujú. Pokiaľ je na pracovisku horľavý alebo jedovatý plyn, je ochrana pred jeho únikom kľúčovou súčasťou BOZP.

V priemysle a verejných budovách ide najčastejšie o tieto nebezpečné plyny:

 • Oxid uhoľnatý, ktorý vzniká nedokonalým spaľovaním a pre ľudí je jedovatý. Typicky sa preto detektory CO umiestňujú do spaľovní a ďalších priestorov, kde dochádza k spaľovaniu.
 • Horľavé a výbušné plyny, akými sú napríklad metán alebo propán-bután. Umiestnenie detektorov je v tomto prípade nevyhnutné, aj keď nedochádza k otvorenej manipulácii s plynmi.
 • Oxid uhličitý, ktorý vzniká najmä pri dýchaní a spaľovaní. Vyššia koncentrácia CO2 môže spôsobiť udusenie, prevenciou je dostatočné vetranie.

Zamestnávatelia musia na pracovisko umiestniť dostatočné množstvo príslušných detektorov úniku plynu, dodržiavať platné normy vzťahujúce sa na stavebné a technické zariadenia budov a pravidelne preškoľovať zamestnancov v oblasti BOZP.

V priemysle je inštalácia detektorov úniku plynu nevyhnutnou súčasťou BOZP.

Detektory plynu do domácností

V domácnostiach, kde sa využíva zemný plyn alebo plyn z propánbutánových fliaš, by nemal chýbať detektor horľavých plynov a oxidu uhoľnatého. Tieto plyny predstavujú veľké riziko pre zdravie aj majetok a ich únik je možné bezpečne odhaliť iba vďaka vhodne inštalovaným detektorom.

Aj keď má zemný plyn silný a špecifický zápach, rozhodne sa netreba spoliehať na to, že ho včas ucítite. Pokiaľ totiž plyn uniká v miestnosti, kde sa bežne nezdržujete, prípadne nie ste doma, spíte alebo máte obmedzený čuch kvôli chorobe, nemusíte únik svojimi zmyslami odhaliť. Pri úniku zemného plynu pritom hrozí výbuch a požiar.

Oxid uhoľnatý nie je vidieť ani cítiť a môže spôsobiť smrteľnú otravu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní, a to nielen pri plynových spotrebičoch, ale aj v prípade kotlov na tuhé palivá či krbov.

Medzi najčastejšie dôvody úniku horľavého plynu v domácnosti patria:

 • zhasnutie plameňa (sfúknutím alebo poliatím),
 • poškodenie spotrebiča, najmä nevhodnou manipuláciou,
 • poškodenie rozvodov alebo tesnení,
 • zanedbaná revízia alebo nevhodná inštalácia,
 • stavebné práce.  

Detektory zemného plynu a CO do domácnosti sú opatrené zvukovou alebo svetelnou signalizáciou, ideálna je pritom ich kombinácia.

Najčastejším zdrojom úniku zemného plynu v domácnostiach je plynový sporák. 

Inštalácia a umiestnenie detektorov plynu

Inštaláciu detektora v prípade domáceho použitia je možné zvládnuť svojpomocne, avšak v prípade umiestnenia v garážach alebo priemysle je nutné inštaláciu zveriť odborníkom. Všeobecne sa detektory plynov umiestňujú podľa toho, či je snímaný plyn ťažší ako vzduch, ľahší ako vzduch alebo sa rozptyľuje rovnomerne.

Medzi plyny ľahšie ako vzduch patrí najmä zemný plyn a tieto detektory sa umiestňujú pod strop. Naopak ťažší ako vzduch je propán-bután, detektory sa preto umiestňujú nad podlahu. Zhruba do výšky očí sa potom umiestňujú detektory CO2 (oxidu uhličitého) a CO (oxidu uhoľnatého), ktoré majú zhruba rovnakú hmotnosť ako vzduch.

Pri umiestnení dbajte na to, aby unikajúci plyn voľne prúdil k detektoru, medzi možným zdrojom úniku a detektorom preto nesmú byť žiadne prekážky, ale ani riziko prievanu. Detektory preto neinštalujte pri dverách, oknách, ventilátoroch a digestoroch. Citlivosť detektorov môže znížiť aj vlhkosť, v prípade použitia v kúpeľni je preto nutné mať detektor s IP krytím.

Údržba a kalibrácia detektorov plynu

Detektory úniku plynov nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu, je však nutné zamedziť ich zaneseniu napríklad prachom alebo tukom z varenia. Detektory fungujú obvykle na baterky, je preto nutné strážiť ich životnosť. Menej praktické sú detektory napájané z elektrickej siete, kedy ste pri inštalácii obmedzení rozmiestnením zásuviek a dĺžkou kábla, navyše pri výpadku elektriny tieto hlásiče úniku plynu nefungujú.

Kalibrácia detektorov plynu, teda nastavenie hraničnej koncentrácie, pri ktorej sa spúšťa alarm, sa vykonáva už vo výrobe. V prípade použitia detektorov v garážach a priemysle sú však potrebné pravidelné revízie a kalibrácie.