Zdravotné riziká pitnej vody alebo Viete, čo naozaj pijete?

Väčšina ľudí sa domnieva, že voda z kohútika nemôže byť zdravotne závadná. Avšak pri distribúcii vody hrá svoju rolu technika aj ľudský faktor - a tie môžu zlyhať. Čo vám hrozí pri kontaminácii a ako sa chrániť proti skrytým rizikám pitnej vody?

Skryté riziká pitnej vody: zdroje znečistenia

Na úvod je potrebné povedať, že pitie kohútikovej vody v SR sa všeobecne odporúča ako bezpečné. Kupovanie balenej vody je tu úplne zbytočné, mnohokrát sa táto voda svojou kvalitou nevyrovná tej z vodární. Dlhodobá konzumácia minerálnej vody navyše nie je zdraviu prospešná, rovnako tak ani konzumácia destilovanej vody. Práve voda z vodární má optimálne množstvo vo vode rozpustených minerálov, ktoré sú pre organizmus človeka dôležité.

Napriek tomu je dobré byť na pozore, pretože aj tá najprísnejšie strážená voda môže byť za určitých okolností kontaminovaná. Takú kontamináciu pritom väčšinou nemožno zmyslovo odhaliť, voda nemusí byť viditeľne zakalená ani páchnuť. Iba profesionálny rozbor vody dokáže odhaliť všetky skryté riziká.

Voda z vodární môže byť znečistená chemicky, mechanicky alebo mikrobiálne, vôbec najväčšie nebezpečenstvo pre zdravie človeka predstavujú mikroorganizmy. Investícia do vhodných filtrov a dezinfekcí na pitnú vodu je preto na mieste. Pokiaľ navyše čerpáte vodu z vlastných zdrojov, je jej úprava nevyhnutná pre vaše zdravie..

Viete, čo naozaj pijete? 

Mikrobiálne znečistenie a infekčné ochorenie z pitnej vody

Aj keď je kvalita pitnej vody v SR prísne strážená, nie sú ani v dnešnej dobe infekcie a lokálne epidémie úplne výnimočné. Zdroje pitnej vody môžu kontaminovať predovšetkým ľudské a zvieracie fekálie, ktoré obsahujú nebezpečné mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a parazity. Fekálie sa môžu do zdrojov pitnej vody dostať napríklad pri haváriách potrubia, poruchách čističiek odpadových vôd, pri záplavách alebo prívalových dažďoch. Do studní a vrtov môžu presakovať fekálie z netesniacej žumpy. Vlastné zdroje vody môžu navyše kontaminovať uhynuté zvieratá, ale aj poľnohospodárske hnojivá a znečistenie z priemyslu.

Až 90% epidémií z pitnej vody v SR vzniká práve z vody z vlastných zdrojov. Ani zvyšných 10 %, ktoré pripadajú na verejné zdroje vody, nie je zanedbateľných. Známym je napríklad prípad z mája 2015, kedy sa v Prahe z kohútikovej vody vážne otrávilo až 2600 ľudí. Príčinou pritom bola obyčajná porucha potrubia.

Čo vám hrozí pri kontaminácii pitnej vody

Mikrobiálne znečistená voda predstavuje pre zdravie ľudí aj domácich zvierat vôbec najväčšie riziko. Najčastejším následkom kontaminácie sú akútne gastroenteritídy, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi mikroorganizmami vo vode, najmä koliformnými baktériami. Výnimočné nie sú ale ani infekcie vírusovou hepatitídou A. Otrava z pitnej vody sa prejavuje ako akútne hnačkové ochorenie, často sprevádzané zvracaním, bolesťou brucha, celkovou slabosťou a horúčkami. Mnoho vírusov a baktérií pritom môže človeku privodiť život ohrozujúce stavy. Obzvlášť ohrozené sú skupiny malých detí, seniorov a chronicky chorých ľudí alebo ľudí s oslabenou imunitou. U tehotných žien môže takáto infekcia ohroziť plod.

K infekciám pritom dochádza nielen konzumáciou kontaminovanej vody, ale aj cez kožné odreniny, pri umývaní riadu či potravín, ktoré sa následne konzumujú.

Ako sa chráni kvalita pitnej vody v SR

Kvalitu pitnej vody v SR stráži Štátny zdravotný ústav podľa noriem stanovených vyhláškou č. 252/2004. Tento štátny orgán je zodpovedný za ochranu samotného zdroja vody, úpravu vody vo vodárňach a ochranu vody počas samotného transportu ku koncovému spotrebiteľovi.

Ako dezinfikovať pitnú vodu v domácnosti

Vodu môžete dezinfikovať aj v domácnosti, najmä pokiaľ ju čerpáte z vlastných zdrojov. Existujú chemické a fyzikálne metódy dezinfekcie. Najznámejším aj najčastejším spôsobom dezinfekcie je použitie chlóru, ktorý je ale vo vyšších koncentráciách taktiež škodlivý. Oveľa zdravšia aj ekologickejšia je preto metóda dezinfekcie pomocou špeciálnych UV lámp. Prevarenie po dobu aspoň jednej minúty je tiež účinným spôsobom dezinfekcie vody, avšak s ohľadom na nízku efektivitu ide skôr o jednorazové riešenie. Pokiaľ došlo ku kontaminácii vlastného zdroja vody, nezabudnite studňu či vrt vyčistiť a skontrolovať utesnenie žumpy.

V poľnohospodárskych oblastiach je kvalita podzemných vôd nižšia. 

Chemické a mechanické znečistenie pitnej vody

Riziko chemického znečistenia vody je obzvlášť vysoké v prípade vlastných zdrojov v priemyselných a poľnohospodárskych oblastiach, kde sa v pôde a podzemných vodách nachádza zvýšené množstvo dusičnanov, dusitanov, pesticídov a ďalších škodlivín. Tieto látky sú preukázateľne karcinogénne a sú nebezpečné najmä pre dojčatá.

V pitnej vode z kohútika sa bežne vyskytuje chlór, malé množstvo ťažkých kovov (olovo, ortuť, kadmium, arzén) a zvyšky liečiv, drog a hormonálnych antikoncepcií, ktoré čističky odpadových vôd nedokážu účinne odstrániť. Hoci je množstvo týchto látok obvykle v limitných hodnotách, predstavujú v dlhodobom horizonte zdravotné riziko. Mnoho ľudí má navyše alergiu na chlór a po kúpaní v tejto vode sa u nich vyskytuje vyrážka.

Vodný filter Honeywell

Mechanické znečistenie na druhú stranu predstavuje pre zdravie človeka minimálne riziko, je ale namieste strážiť aj koncentráciu pevných častíc vo vode. Najčastejšie sa s nimi stretnete vo vode z vlastných zdrojov, ktorá bežne obsahuje piesok a pod. Vo všetkých zdrojoch vody sa potom preukázateľne nachádzajú mikroplasty. Drobné mechanické nečistoty sa usadzujú v črevách, čo samozrejme nie je pre funkciu tráviacej sústavy optimálne.

Ako na filtráciu a úpravu pitnej vody

Dobrou správou je, že mechanické nečistoty z pitnej vody odstránite jednoducho vďaka vodným filtrom. Filter na vodu s aktívnym uhlím si zase poradí s väčšinou chemických nečistôt a rozpustených škodlivých látok, a navyše zlepšuje vôňu a chuť vody.

Keďže náhlu kontamináciu pitnej vody nemožno väčšinou včas odhaliť, je rozhodne namieste investovať do prevencie, najmä do filtrov a domácich úpravní pitnej vody. Iba tak budete mať istotu, že vaša voda bude vždy nezávadná a zdravá.