Reklamačný poriadok

1. Všeobecné

BOLA spol s r.o. týmto na základe OZ č. 89/2012 S., vydáva týmto tento reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou Obchodných podmienok BOLA spol s.r.o.

  • Cena – je kúpna cena za tovar, pre každý jeden presne špecifikovaný tovar nakúpený v e-shope
  • Predajca – BOLA spol s.r.o., so sídlom Charkovská 16/399, 101 00 Praha 10, zapísaná 7KOC v Prahe: oddiel C . vložka 2611, IČ 18630219, DIČ CZ 18630219
  • Kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s predajcom kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu
  • Reklamácia - právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Kúpna zmluva podľa OZ č.89/2012 Sb v zmysle ust. § 2079 v znení neskorších predpisov je zmluva uzatvorená medzi BOLA spol s.r.o. / predávajúci / na strane jednej a kupujúcim na strane druhej prostredníctvom e-shopu.

Tovar je vec ponúkaná predajcom / BOLA spol s.r.o. / k predaju prostredníctvom e-shopu.

2. Vady tovaru

Predajca zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, má vlastnosti, ktoré si strany dohodli / ak chýba dohoda, zodpovedá za to, že tovar má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal a ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru.

Tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže odberateľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ale pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať výmenu len súčasti, pokiaľ nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, obzvlášť ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného dokladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci právo i v prípade odstránenia vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo väčší počet vád. V  takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vady, vymeniť súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade nezjednania nápravy v primeranej dobe alebo ak by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtiaže.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprislúcha ak vadu spôsobil on sám.

3. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vady, ktoré sa vyskytnú u predaného tovaru v dobe dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

4. Ďalšie práva a povinnosti

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Ako záručný list slúži daňový doklad vystavený predávajúcim. Pokiaľ o to vyslovene kupujúci požiada, môže byť na prianie kupujúceho vystavený záručný list, ktorý bude obsahovať všetky údaje / t.j. všetky údaje predávajúceho a kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie od zmluvy je účinné od okamžiku, kedy je doručené kupujúcim predávajúcemu a pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky.  V prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné si vrátiť všetko, čo si navzájom poskytli.

5. Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená v primeranej lehote, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na dlhšej lehote.

Pokiaľ predávajúci neobdrží od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, vyžiada si predávajúci podklady a kupujúci ich dodá v čo možno najkratšej dobe, lehota 30 dní je týmto pozastavená až do dátumu dodania požadovaných podkladov.

Primerané náklady spojené so spätným dodaním tovaru nesie predávajúci, pokiaľ však bude reklamácia neopodstatnená, nesie tieto náklady kupujúci. Náklady spojené so spätným zaslaním reklamovaného tovaru nesie v prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci.

Nárok na uplatnenie záruky za tovar zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, ktoré nezodpovedá parametrom uvedeným v dokumentácii tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy či zľavy z ceny je príslušná plava vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet, ktorý je povinný oznámiť kupujúcemu.

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok BOLA spol s.r.o. a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.