Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto dodacie obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú obchodnými podmienkami v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“). Ak zmluva neustanovuje inak, riadi sa týmito podmienkami právny vzťah, ktorý vznikol medzi objednávateľom tovaru (ďalej len „objednávateľ alebo „kupujúci alebo „spotrebiteľ“) a dodávateľom tovaru – spoločnosťou BOLA spol. s. 257 310 358, e-mail: bola@bola.sk, adresa prevádzky: Severní 276, 252 25 Jinočany (ďalej len „BOLA spol s.r.o.“ alebo „dodávateľ“ alebo „predávajúci“), a to bez ohľadu na skutočnosť, aký konkrétny zmluvný typ je medzi nimi uzavretý. Špecifikácia dodávaného tovaru (ďalej len „dodávka“) je vymedzená zmluvou, či už v podobe dvojstrannej písomnej dohody medzi stranami, ktorá je ako zmluva výslovne označená, alebo v podobe písomnej objednávky a jej písomného potvrdenia ako zhodných prejavov vôle o obsahu zmluvy. Objednávateľ je povinný sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Tieto podmienky sa použijú iba v prípade, že objednávateľ má postavenie spotrebiteľa v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka.

2. Dodávateľ výslovne upozorňuje spotrebiteľov a ďalších objednávateľov na voľbu práva Slovenskej republiky ako rozhodného práva vykonanú v čl. VIII. 1 týchto obchodných podmienok, keď uvedená voľba práva je vykonaná v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I ) (ďalej len „Nariadenie Rím I“).

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

1. BOLA spol s.r.o. oznamuje:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, toto sa netýka preprava, poštovného a balného;

b) vyžaduje zaplatenie a úhradu kúpnej ceny pred prevzatím dodávky objednávateľom, povinnosť platiť zálohu je určená v prípadoch, keď je tak výslovne dojednané medzi zmluvnými stranami;

c) predmetom kúpnych zmlúv uzatváraných medzi dodávateľom a objednávateľom nie sú opakované plnenia a ani zmluvy uzatvárané na dobu neurčitú;

d) spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo od zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov v lehote štrnástich dní. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči podnikateľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, pričom detailné poučenie kupujúceho o práve na odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov a vzorový formulár na odstúpenie od týchto zmlúv je prílohou týchto podmienok, alebo

e) v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť zaslaním e-mailu dodávateľovi, príp. možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

f) uzavretá zmluva bude o dodávateľa uložená a spotrebiteľ k nej má prístup, keď o prístup k zmluve je nevyhnutné požiadať dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty, písomne na adresu sídla alebo prevádzky, elektronickou poštou alebo telefonicky;
g) zmluvu možno uzavrieť v slovenskom alebo anglickom jazyku;

h) zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom sa uzatvára tak, že objednávateľom prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe dodávateľa tým, že požadovaný tovar vloží do svojho košíka. Skôr ako objednávateľ záväzne potvrdí svoju objednávku, má objednávateľa právo upravovať a meniť druh tovaru, počet tovaru a spôsob dopravy. Objednávateľ má možnosť pred definitívnym potvrdením objednávky svoju objednávku zrušiť a taktiež skontrolovať a meniť všetky vstupné údaje, dáta a iné informácie vložené objednávateľom do objednávky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky objednávateľom a prijatím objednávky dodávateľom. Prijatie objednávky je objednávateľovi potvrdené zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol;

i) ceny uvedené pri tovare sú konečné vrátane všetkých daní a poplatkov, táto cena nezahŕňa dopravu, balné alebo iné služby súvisiace s dodávkou a doručením tovaru objednávateľovi, náklady na dodanie môžu byť dodatočne účtované;

j) BOLA spol s.r.o. neprispôsobuje cenu osobe spotrebiteľa na základe automatizovaného rozhodovania;

k) Bola spol s.r.o. neposkytuje popredajný servis, pričom týmto nie sú dotknuté iné práva kupujúceho podľa zákona a/alebo podľa týchto podmienok;

l) Bola spol s.r.o. neposkytuje záruku za akosť, pričom týmto nie sú dotknuté iné práva kupujúceho podľa zákona a/alebo podľa týchto podmienok, najmä zákonná zodpovednosť za vady predávanej veci.

2. Bezprostredne pred tým, než urobí objednávku, upozorní BOLA spol s.r.o. spotrebiteľa jasným a výrazným spôsobom na:

a) údaje o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu zodpovedajúcom použitému prostriedku komunikácie na diaľku a povahe tovaru,

b) celkovú cenu a náklady na dodanie celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných peňažných plnení

c) náklady na dodanie, a ak tieto náklady nie je možné stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované,

3. Objednávka je spotrebiteľom v eshope robená použitím tlačidla (kliknutím na tlačidlo) označeným ľahko čitateľným nápisom „Objednávka zaväzujúca k platbe“.

III. Práva objednávateľa z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

b) je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, a

c) je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach

a) je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,

b) vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením,

c) je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

d) vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

3. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví, veci v dobe 2 rokov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

4. Právo z vadného plnenia objednávateľovi nepatrí, pokiaľ objednávateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ objednávateľ vadu sám spôsobil.

5. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

6. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

7. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil.

8. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

9. Ak neprevezme kupujúci vec v primeranom čase potom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti vec po oprave prevziať, predávajúci vec pre kupujúceho uskladní a predávajúcemu patrí odplata za uskladnenie. O uskladnení veci predávajúci vyrozumie kupujúceho. Úplata za uskladnenie je 50 Sk denne. Ak neprevezme kupujúci vec ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa, keď predávajúci pre kupujúceho vec uskladnil, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody a na zaplatenie skladného voči kupujúcemu.

10. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ

a) predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, a to pri zohľadnení povahy veci a účelu, na ktorý kupujúci vec kúpil alebo predávajúci neprevzal vec na vlastné náklady.

b) sa vada prejaví opakovane,

c) je vada podstatným porušením zmluvy, pričom podstatné je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala; alebo

d) je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

11. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal.

12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná.

IV. Ceny, platobné podmienky

1. Cena je dojednaná dohodou a uvedená bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorá k nej bude pripočítaná podľa príslušných právnych predpisov. V cene nie je zahrnuté prípadné dopravné, poštovné, balné, apod.

2. Cenu je objednávateľ povinný dodávateľovi zaplatiť na základe dodávateľom vystavenej faktúry – daňového dokladu zaslaného objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu tak, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov. Splatnosť faktúry je stanovená v osobitnej časti týchto podmienok. Cena musí byť zaplatená na bankový účet dodávateľa, pričom na tento účet musí byť pripísaná bez akýchkoľvek zrážok a akéhokoľvek jednostranného zníženia či zadržania. Dlh objednávateľa je splnený okamihom pripísania predmetnej čiastky na účet dodávateľa.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej čiastky je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej čiastky (vrátane DPH) za každý začatý deň omeškania. Úroky z omeškania môžu byť objednávateľovi dodávateľom vyúčtované buď naraz po úhrade dlžnej čiastky či zániku zmluvy, alebo čiastkovým spôsobom za určité obdobie trvania omeškania. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi vyúčtovanú výšku úrokov z omeškania najneskôr do 14 dní od vystavenia príslušného vyúčtovania. Právo dodávateľa na náhradu škody v plnej výške nie je týmto dotknuté.

V. Odovzdanie a prevzatie dodávky

1. Objednávateľ je povinný riadne dodanú dodávku prevziať. Pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s prevzatím dodávky, je dodávateľ oprávnený žiadať po objednávateľovi uhradenie všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s omeškaním objednávateľa.

2. Dodávateľ splní dodávku jej odovzdaním objednávateľovi alebo dodaním príslušného tovaru na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, a to aj v prípade, že sa objednávateľ na prevzatie dodávky nedostaví či toto prevzatie neoprávnene odoprie, alebo v prípade, keď neoprávnene odoprie potvrdiť odovzdávací protokol. V takom prípade nemá dodávateľ povinnosť prikladať k faktúre odovzdávací protokol, hoci takáto povinnosť bola medzi stranami v zmluve dohodnutá: postačí iba vyhlásenie dodávateľa o príslušnej skutočnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku.

3. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmet dodávky prezrieť. Ak to nie je možné (nie však z dôvodu na strane objednávateľa), je objednávateľ povinný zariadiť prehliadku predmetu dodávky čo najskôr po odovzdaní.

4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky, pokiaľ dodávka vykazuje iba drobné či nepodstatné vady, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť dodávky.

5. Dodávateľ je oprávnený uskutočniť dodávku poskytnutím viacerých čiastkových plnení. Objednávateľ je povinný zaplatiť čiastkovú časť ceny po splnení takej čiastkovej dodávky.

VI. Termín dodania

1. Plnenie dodávateľa je podmienené tým, že objednávateľ nie je voči nemu v omeškaní so žiadnou platbou za tovar, ktorý bol dodaný aj na základe iného zmluvného vzťahu uzavretého medzi dodávateľom a objednávateľom. Po dobu takéhoto omeškania objednávateľa nie je dodávateľ v omeškaní s poskytnutím predmetnej dodávky a dohodnutý termín sa predlžuje o dobu zodpovedajúcu dĺžke zhora uvedeného omeškania objednávateľa.

2. Ak je dohodnuté poskytnutie zálohovej platby alebo zálohových platieb, nie je dodávateľ povinný na dodanie tovaru pred poskytnutím takej platby alebo platieb.

3. Ak dodávka nie je uskutočnená v dohodnutom termíne z dôvodu existencie okolností vyššej moci, ktorá nastala v období od začiatku platnosti zmluvy do stanoveného termínu pre uskutočnenie dodávky, tento termín pre uskutočnenie dodávky sa primerane predlžuje. Za okolnosť vyššej moci sa považuje taká prekážka, ktorá povinnej strane bráni v plnení, ktorá nastala nezávisle od jej vôle, pri ktorej nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ktorá nevznikla až v čase, keď bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, a ktorá nevznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany. Za okolnosť vyššej moci sa považuje najmä prírodná katastrofa (napr. povodeň, búrka, nezvyčajné horúco, nezvyčajná zima, nezvyčajné sucho, tornádo, blizard, tropická búrka, hurikán, krupobitie, zosuv pôdy, sopečná erupcia a jej následky, závrt, lavína, zemetrasenie a jeho následky, nezvyčajné slnečné erupcie, vplyv vesmírneho telesa, a pod.), vojna, mobilizácia, nepokoje a podobné udalosti, ďalej potom štrajky, výluka, prieťahy či neudelenie úradného povolenia (najmä vývozného povolenia zo strany príslušného orgánu v krajine výrobcu), ktoré je na uskutočnenie dodávky nevyhnutné.

4. Dodávateľ je oprávnený uskutočniť dodávku aj pred dohodnutým termínom plnenia: také plnenie sa považuje za riadne a objednávateľ je povinný ich prevziať.

VII. Prechod vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dodávky úplným zaplatením kúpnej ceny. Predmet dodávky zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve dodávateľa, tým nie sú dotknuté dojednania o prechode nebezpečenstva náhodnej skazy veci na objednávateľa.

2. Nebezpečenstvo škody na dodávke prechádza na objednávateľa takto:

  • pri dodávke tovaru okamihom prevzatia dodávky (príp. dohodnutej čiastkovej dodávky) objednávateľom, príp. jej odoslaním či odovzdaním dopravcovi. Na žiadosť a náklady objednávateľa môže však dodávateľ zaistiť poistenie dodávky proti bežným transportným rizikám

3. Ak dôjde z dôvodov na strane objednávateľa k omeškaniu prevzatia dodávky, príp. omeškanie jej odoslania či odovzdania dopravcovi, či na zdržanie začatia či ukončenia inštalácie, montáže či skúšobnej prevádzky, prechádza nebezpečenstvo škody na dodávke na objednávateľa prvý deň takéhoto omeškania objednávateľa.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch výslovne uvedených v zmluve alebo v týchto podmienkach či v prípadoch výslovne uvedených v právnych predpisoch, ak sa nemožno od nich odchýliť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:

  • omeškanie dodávateľa s uskutočnením dodávky, ktoré je dodávateľom zavinené a ktoré je dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty objednávateľ bezodkladne písomne upovedomí dodávateľa, či trvá na uskutočnení dodávky. Ak objednávateľ trvá na jej uskutočnení, môže od zmluvy odstúpiť až po márnom uplynutí ďalšej lehoty v trvaní 30 dní po doručení predmetného písomného vyrozumenia dodávateľovi,
  • omeškanie objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky, ktoré je dlhšie ako 30 dní.

3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy s účinkami ku dňu doručenia prejavu vôle obsahujúceho odstúpenie druhej zmluvnej strane, ak:

  • bolo príslušným insolvenčným súdom vydané rozhodnutie o úpadku druhej zmluvnej strany;
  • druhá zmluvná strana zastavila svoje platby;
  • bol druhou zmluvnou stranou podaný insolvenčnému súdu návrh na vydanie rozhodnutia o úpadku ohľadom tejto druhej zmluvnej strany;
  • proti majetku druhej zmluvnej strany je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, a to dlhšie ako 60 dní od poverenia súdneho exekútora.

4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že okolnosť vyššej moci bráni realizácii dodávky po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď sa objednávateľ voči nemu dostane do omeškania so splnením svojich peňažných záväzkov, ktoré je dlhšie ako 30 dní, a to bez ohľadu na to, či tieto peňažné záväzky plynú zo zmluvy, od ktorej je odstupované, či zo zmluvy inej alebo z iného právneho dôvodu. V prípade, že dodávateľ od zmluvy neodstúpi, nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti z takej zmluvy plynúcej, a to po dobu, pokiaľ nie je príslušný peňažný záväzok objednávateľa v plnej výške uhradený.

IX. Dodržiavanie právnych predpisov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy, okrem iného aj v oblasti boja proti korupcii, ochrany hospodárskej súťaže, boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj ďalšie právne predpisy trestného alebo správneho práva.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú netolerovať akúkoľvek formu korupcie či úplatkárstva, resp. sa k nim akýmkoľvek spôsobom neprepožičať, vrátane toho, že sa zaväzujú netolerovať akékoľvek protizákonné ponuky platieb alebo podobných plnení verejným činiteľom (osobám pôsobiacim v orgánoch verejnej moci alebo v iných subjektoch kontrolovanými orgánmi verejnej moci) slúžiacich na to, aby tieto osoby ovplyvňovali úradný výkon alebo zaistili neoprávnenú výhodu v súvislosti s podnikaním zmluvnej strany.

X. Rozhodné právo a riešenie sporov

1. Právny vzťah zmluvných strán, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a spoločnosťou BOLA spol s.r.o. sa riadi právom Českej republiky. Právom Slovenskej republiky sa taktiež riadia všetky mimozmluvné nároky, práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ majú svoj základ v uzavretom zmluvnom vzťahu medzi objednávateľom a spoločnosťou BOLA spol s.r.o. Pokiaľ zmluva alebo tieto podmienky neobsahujú vlastnú úpravu, riadia sa práva a povinnosti strán zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

2. Pokiaľ je objednávateľ spotrebiteľ a má svoje obvyklé bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, než je Česká republika, nie je objednávateľ v dôsledku voľby práva Slovenskej republiky ako práva rozhodného podľa čl. X. 1 týchto podmienok zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoje obvyklé bydlisko. V zmysle ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Rím I zameriava spoločnosť BOLA spol s.r.o. svoju podnikateľskú činnosť na všetky členské štáty Európskej únie, keď svoj tovar dodáva objednávateľom do všetkých členských štátov Európskej únie.

3. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo spotrebiteľskej zmluvy ak dochádza k plneniu na území Slovenskej republiky; v ostatných prípadoch len vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na území Slovenskej republiky. Objednávateľ týmto informuje spotrebiteľa podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom o subjekte mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je pre daný typ ponúkaného, predávaného, poskytovaného alebo sprostredkovaného výrobku alebo služby vecne príslušnýTýmto subjektom je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová stránka http://adr.coi.cz.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy či týchto podmienok neplatným, nevymáhateľným, zdanlivým alebo neúčinným, nedotýka sa taká skutočnosť platnosti, vymáhateľnosti alebo účinnosti ostatných ustanovení zmluvy či podmienok. Strany zmluvy sú v takom prípade povinné vynaložiť všetko úsilie na uzavretie dodatku k zmluve, ktorým bude príslušné neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné ustanovenie nahradené novým, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu.

2. Písomnou formou sa v zmysle týchto podmienok rozumie dokument vyhotovený buď a) v tlačenej forme a zaslaný druhej zmluvnej strane na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve 1) doručenú poštou alebo kuriérskou službou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý umožňuje odovzdanie potvrdenia o doručení späť odosielateľovi alebo 2) faxom na faxové číslo zmluvnej strany uvedenej v zmluve s potvrdením o doručení, alebo b) v elektronickej podobe a zaslaný elektronickou poštou.

3. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí pracovný deň po tom, čo bola zaslaná niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom odseku na príslušnú adresu (faxové číslo, elektronickú adresu) zmluvnej strany, a to aj keď adresát písomnosť neprevzal.

4. Vylučuje sa použitie § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 ods. 3, § 1757 ods. 2 a 3, § 1950 Občianskeho zákonníka.

5. Všetky spory, ktoré by vznikli zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú najprv riešené snahou o dohodu. Ak k nej nedôjde, rozhodne spor príslušný súd alebo napr. Česká obchodná inšpekcia.

6. Tieto podmienky tvoria spolu s dokumentom (faktúra - daňový doklad), ktorého sú prílohou a prílohami tohto dokumentu, úplnú zmluvu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dojednania medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tohto zmluvného vzťahu.

7. Dodávateľ je oprávnený postúpiť zmluvu na inú osobu.

8. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oboma stranami