Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1. Tieto dodacie obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú obchodnými podmienkami v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“). Ak zmluva neurčuje inak, riadi sa týmito podmienkami právny vzťah, ktorý vznikol medzi objednávateľom tovaru (ďalej len „objednávateľ“) a dodávateľom tovaru – spoločnosti BOLA spol s.r.o., so sídlom Praha 10, Charkovská 399/16, PSČ 101 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 2611, IČ 186 30 219, tel.: +420 257 310 358, e-mail: bola@bola.sk (ďalej len „BOLA spol s.r.o.“ alebo „dodávateľ“), a to bez ohľadu na skutočnosť, aký konkrétny zmluvný typ je medzi nimi uzavretý. Špecifikácia dodávaného tovaru (ďalej len „dodávka“) je vymedzená zmluvou, či už v podobe dvojstranného písomného dojednania medzi stranami, ktoré je ako zmluva výslovne označené, či v podobe písomnej objednávky a jej písomného potvrdenia ako zhodných prejavov vôle o obsahu zmluvy. Objednávateľ je povinný sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. Dodávateľ výslovne upozorňuje spotrebiteľov a ďalších objednávateľov na voľbu práva Českej republiky ako rozhodného práva vykonanú v čl. VIII. 1 týchto obchodných podmienok, keď uvedená voľba práva je vykonaná v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (ďalej len „Nariadenie Rím I“).

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

1. BOLA spol s.r.o. oznamuje:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, toto sa netýka prepravy, poštovného a balného;

b) vyžaduje zaplatenie a úhradu kúpnej ceny pred prevzatím dodávky objednávateľom, povinnosť platiť zálohu je stanovená v prípadoch, keď je tak výslovne dojednané medzi zmluvnými stranami;

c) predmetom kúpnych zmlúv uzatváraných medzi dodávateľom a objednávateľom nie sú opakované plnenia a ani zmluvy na dobu neurčitú;

d) spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

i) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

ii) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

iii) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Toto odstúpenie je povinný spotrebiteľ zaslať na adresu sídla dodávateľa alebo oznámiť osobne v sídle dodávateľa. Pre odstúpenie môže využiť spotrebiteľ formulár, ktorý je k dispozícii na webových stránkach dodávateľa;

e) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

f) v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť zaslaním e-mailu dodávateľovi, príp. sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

g) uzavretá zmluva bude u dodávateľa uložená a spotrebiteľ k nej má prístup, o prístup k zmluve je potrebné požiadať dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty, písomne ​​na adresu sídla, alebo telefonicky;

h) zmluvu možno uzavrieť v slovenskom alebo anglickom jazyku;

i) zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom sa uzatvára tak, že objednávateľ prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe dodávateľa tým, že požadovaný tovar vloží do svojho košíka. Skôr než objednávateľ záväzne potvrdí svoju objednávku, má objednávateľ právo upravovať a meniť druh tovaru, počet tovaru a spôsob dopravy. Objednávateľ má možnosť pred definitívnym potvrdením objednávky svoju objednávku zrušiť a tiež skontrolovať a meniť všetky vstupné údaje, dáta a iné informácie vložené objednávateľom do objednávky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky objednávateľom a prijatím objednávky dodávateľom. Prijatie objednávky je objednávateľovi potvrdené zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol;

j) ceny uvedené pri tovare sú konečné vrátane všetkých daní a poplatkov, táto cena nezahŕňa dopravu, balné alebo iné služby súvisiace s dodávkou a doručením tovaru objednávateľovi, náklady na dodanie môžu byť dodatočne účtované;

k) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. Práva objednávateľa z chybného plnenia

1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Dodávateľ najmä zodpovedá objednávateľovi za to, že

a) dodaná vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, takej vlastnosti, ktorú dodávateľ opísal alebo ktorú možno očakávať vzhľadom na povahu tovaru;

b) dodaná je v akosti a prevedení, vhodných pre účel zjavný zo zmluvy a z opisu dodávateľa, inak na účel, na ktorý sa uvedená vec obvykle užíva;

c) vec je dodaná v zodpovedajúcom množstve, kvalite a vyhotovení; 

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to neplatí:

a) u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;

b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

c) u použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí objednávateľom; alebo

d) ak to vyplýva z povahy veci.

3. Právo z chybného plnenia objednávateľovi nenáleží, ak objednávateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak objednávateľ vadu sám spôsobil.

4. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

b) na odstránenie vady opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ oznámi dodávateľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže objednávateľ zmeniť bez súhlasu dodávateľa; to neplatí, ak objednávateľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni dodávateľ vady v primeranej lehote alebo ak oznámi dodávateľovi, že vady neodstráni, môže objednávateľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si objednávateľ nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Práva vyplývajúce z nepodstatného porušenia zmluvy sú uvedené v bode III.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. Nepodstatné porušenie zmluvy

a) Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má objednávateľ právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

b) Dokiaľ objednávateľ neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže dodávateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

c) Ak dodávateľ neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže objednávateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže objednávateľ zmeniť bez súhlasu dodávateľa.

6. Včasnosť oznámenia chyby objednávateľom

Ak objednávateľ neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju objednávateľ mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

IV. Ceny, platobné podmienky

1. Cena je dohodnutá dohodou a uvedená bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorá k nej bude pripočítaná podľa príslušných právnych predpisov. V cene nie je zahrnuté prípadné dopravné, poštovné, balné, a pod.

2. Cenu je objednávateľ povinný dodávateľovi zaplatiť na základe dodávateľom vystavenej faktúry - daňového dokladu zaslaného objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu tak, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov. Splatnosť faktúry je stanovená v osobitnej časti týchto podmienok. Cena musí byť zaplatená na bankový účet dodávateľa, pričom na tento účet musí byť pripísaná bez akýkoľvek zrážok a akéhokoľvek jednostranného zníženia alebo zadržania. Dlh objednávateľa je splnený okamihom pripísania predmetnej čiastky na účet dodávateľa.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej čiastky je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej čiastky (vrátane DPH) za každý začatý deň omeškania. Úroky z omeškania môžu byť objednávateľovi dodávateľom vyúčtované buď naraz po úhrade dlžnej sumy či zániku zmluvy, alebo čiastkovým spôsobom za určité obdobie trvania omeškania. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi vyúčtovanú výšku úrokov z omeškania najneskôr do 14 dní od vystavenia príslušného vyúčtovania. Právo dodávateľa na náhradu škody v plnej výške nie je týmto dotknuté.

4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V. Odovzdanie a prevzatie dodávky

1. Objednávateľ je povinný riadne dodanú dodávku prevziať. Pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s prevzatím dodávky, je dodávateľ oprávnený žiadať po objednávateľovi uhradenie všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s omeškaním objednávateľa.

2. Dodávateľ splní dodávku jej odovzdaním objednávateľovi alebo dodaním príslušného tovaru na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, a to aj v prípade, že sa objednávateľ k prevzatiu dodávky nedostaví či toto prevzatie neoprávnene odoprie, alebo v prípade, keď neoprávnene odoprie potvrdiť preberací protokol. V takomto prípade nemá dodávateľ povinnosť prikladať k faktúre preberací protokol, hoci takáto povinnosť bola medzi stranami v zmluve dohodnutá: postačí iba vyhlásenie dodávateľa o príslušnej skutočnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku.

3. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmet dodávky prezrieť. Ak nie je to možné (nie z dôvodu na strane objednávateľa), je objednávateľ povinný zariadiť prehliadku predmetu dodávky čo najskôr po odovzdaní.

4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky, ak dodávka vykazuje iba drobné či nepodstatné vady, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť dodávky.

5. Dodávateľ je oprávnený uskutočniť dodávku poskytnutím viacerých čiastkových plnení. Objednávateľ je povinný zaplatiť čiastkovú časť ceny po splnení takejto čiastkovej dodávky.

VI. Termín dodania

1. Plnenie dodávateľa je podmienené tým, že objednávateľ nie je voči nemu v omeškaní so žiadnou platbou za tovar, ktorý bol dodaný aj na základe iného zmluvného vzťahu uzavretého medzi dodávateľom a objednávateľom. Počas takéhoto omeškania objednávateľa nie je dodávateľ v omeškaní s poskytnutím predmetnej dodávky a dohodnutý termín sa predlžuje o dobu zodpovedajúcu dĺžke vyššie uvedeného omeškania objednávateľa.

2. Ak je dohodnuté poskytnutie zálohovej platby či zálohových platieb, nie je dodávateľ povinný k dodaniu tovaru pred poskytnutím takejto platby alebo platieb.

3. Ak nie je dodávka uskutočnená v dohodnutom termíne z dôvodu existencie okolností vyššej moci, ktorá nastala v období od začiatku platnosti zmluvy do stanoveného termínu na uskutočnenie dodávky, tento termín na uskutočnenie dodávky sa primerane predlžuje. Za okolnosť vyššej moci sa považuje taká prekážka, ktorá povinnej strane bráni v plnení, ktorá nastala nezávisle na jej vôli, pri ktorých nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ktorá nevznikla až v čase, keď bola povinná strana v omeškaní s plnením svoje povinnosti, a ktorá nevznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany. Za okolnosť vyššej moci sa považuje najmä prírodná katastrofa (napr. povodeň, búrka, nezvyklé horúco, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická búrka, hurikán, krupobitie, zosuv pôdy, sopečná erupcia a jej následky, závrty, lavína, zemetrasenie a jeho následky, nezvyklé slnečné erupcie, dopad vesmírneho telesa, a pod.), vojna, mobilizácia, nepokoje a podobné udalosti, ďalej potom štrajk, výluka, prieťahy alebo nevydanie úradného povolenia (najmä vývozného povolenia zo strany príslušného orgánu v krajine výrobcu), ktoré je k uskutočneniu dodávky nevyhnutné.

4. Dodávateľ je oprávnený uskutočniť dodávku aj pred dohodnutým termínom plnenia: také plnenie sa považuje za riadne a objednávateľ je povinný ju prevziať.

VII. Prechod vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dodávky úplným zaplatením kúpnej ceny. Predmet dodávky zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve dodávateľa, tým nie sú dotknuté dojednania o prechode nebezpečenstva náhodnej skazy veci na objednávateľa.

2. Nebezpečenstvo škody na dodávke prechádza na objednávateľa takto:

  • pri dodávke tovaru okamihom prevzatia dodávky (príp. dohodnutej čiastkovej dodávky) objednávateľom, popr. jej odoslaním či odovzdaním dopravcovi. Na žiadosť a náklady objednávateľa môže však dodávateľ zaistiť poistenie dodávky proti bežným transportným rizikám

3. Ak dôjde z dôvodov na strane objednávateľa k omeškaniu prevzatia dodávky, popr. omeškaniu jej odoslania či odovzdania dopravcovi, či k zdržaniu začatia či ukončenia inštalácie, montáže či skúšobnej prevádzky, prechádza nebezpečenstvo škody na dodávke na objednávateľa prvý deň takéhoto omeškania objednávateľa.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch podstatného porušenia zmluvy či v prípadoch výslovne uvedených v zmluve alebo v týchto podmienkach či v prípadoch výslovne uvedených v právnych predpisoch, ak nemožno sa od nich odchýliť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:

  • omeškanie dodávateľa s uskutočnením dodávky, ktoré je dodávateľom zavinené a ktoré je dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty objednávateľ bezodkladne písomne ​​vyrozumie dodávateľa, či trvá na uskutočnení dodávky. Ak objednávateľ trvá na jej uskutočnení, môže od zmluvy odstúpiť až po márnom uplynutí ďalšej lehoty v trvaní 30 dní po doručení predmetného písomného vyrozumenia dodávateľom,
  • omeškanie objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky, ktoré je dlhšie ako 30 dní.

3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy s účinkom ku dňu doručenia prejavu vôle obsahujúceho odstúpenie druhej zmluvnej strane, ak:

  • bolo príslušným insolvenčným súdom vydané rozhodnutie o úpadku druhej zmluvnej strany;
  • druhá zmluvná strana zastavila svoje platby;
  • bol druhou zmluvnou stranou podaný insolvenčnému súdu návrh na vydanie rozhodnutia o úpadku ohľadom tejto druhej zmluvnej strany;
  • proti majetku druhej zmluvnej strany je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, a to dlhšie ako 60 dní od poverenia súdneho exekútora.

4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že okolnosť vyššej moci bráni realizácii dodávky po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď sa objednávateľ voči nemu dostane do omeškania so splnením svojich peňažných záväzkov, ktoré je dlhšie ako 30 dní, a to bez ohľadu na to, či tieto peňažné záväzky plynú zo zmluvy, od ktorej je odstupované, či zo zmluvy inej alebo z iného právneho dôvodu. V prípade, že dodávateľ od zmluvy neodstúpi, nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti z takejto zmluvy plynúcej, a to po dobu, kým nie je kompetentný peňažný záväzok objednávateľa v plnej výške uhradený.

IX. Dodržiavanie právnych predpisov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy, okrem iného aj v oblasti boja proti korupcii, ochrany hospodárskej súťaže, boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj ďalšie právne predpisy trestného alebo správneho práva.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú netolerovat akúkoľvek formu korupcie či úplatkárstva, resp. sa k ním akýmkoľvek spôsobom neprepožičiať, vrátane toho, že sa zaväzujú netolerovat akékoľvek protizákonné ponuky platieb alebo podobných plnení verejných činiteľov (osobám pôsobiacim v orgánoch verejnej moci alebo v iných subjektoch kontrolovanými orgánmi verejnej moci) slúžiacich k tomu, aby tieto osoby ovplyvňovali úradný výkon alebo zabezpečili neoprávnenú výhodu v súvislosti s podnikaním zmluvnej strany.

X. Rozhodné právo a riešenie sporov 

1. Právny vzťah zmluvných strán, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a spoločnosťou BOLA spol s.r.o. sa riadia právom České republiky. Právom Českej republiky sa tiež riadia všetky mimozmluvné nároky, práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ majú svoj základ v uzavretom zmluvnom vzťahu medzi objednávateľom a spoločnosťou BOLA spol s.r.o. Pokiaľ zmluva alebo tieto podmienky neobsahujú vlastnú úpravu, riadia sa práva a povinnosti strán zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

2. Ak je objednávateľ spotrebiteľ a má svoje zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, ako je Česká republika, nie je objednávateľ v dôsledku výberu práva České republiky ako práva rozhodného podľa čl. X. 1 týchto podmienok zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú aj ustanovenia krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklé bydlisko. V zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Rím I zameriava spoločnosť BOLA spol s.r.o. svoju podnikateľskú činnosť na všetky členské štáty Európskej únie, keď svoj tovar dodáva objednávateľom do všetkých členských štátov Európskej únie.

3. Objednávateľ týmto informuje spotrebiteľa podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom o subjekte mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je pre daný typ ponúkaného, predávaného, ​​poskytovaného alebo sprostredkovaného výrobku alebo služby vecne príslušný. Týmto subjektom je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová stránka http://adr.coi.cz. 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy či týchto podmienok neplatným, nevymáhateľným, zdanlivým alebo neúčinným, nedotýka sa taká skutočnosť platnosti, vymáhateľnosti alebo účinnosti ostatných ustanovení zmluvy či podmienok. Strany zmluvy sú v takomto prípade povinné vynaložiť všetko úsilie na uzavretie dodatku k zmluve, ktorým bude príslušné neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné ustanovenie nahradené novým, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu.

2. Písomnou formou sa v zmysle týchto podmienok rozumie dokument zostavený buď a) v tlačenej forme a zaslaný druhej zmluvnej strane na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve 1) doručenou poštou alebo kuriérskou službou či akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý umožňuje odovzdanie potvrdenia o doručení späť odosielateľovi, alebo 2) faxom na faxové číslo strany uvedené v zmluve s potvrdením o doručení, alebo b) v elektronickej podobe a zaslaný elektronickou poštou.

3. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí pracovný deň potom, čo bola zaslaná niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom odseku na príslušnú adresu (faxové číslo, elektronickú adresu) zmluvnej strany, a to aj keď adresát písomnosť neprevzal.

4. Vylučuje sa použitie § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1950 občianskeho zákonníka. 

5. Všetky spory, ktoré by vznikli zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú najprv riešené snahou o dohodu. Ak nedôjde k nej, rozhodne spor príslušný súd alebo napr. Česká obchodná inšpekcia.

6. Tieto podmienky tvoria spolu s dokumentom (faktúra-daňový doklad), ktorého sú prílohou a prílohami tohto dokumentu, úplnú zmluvu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tohto zmluvného vzťahu.

7. Dodávateľ je oprávnený postúpiť zmluvu na inú osobu.

8. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma stranami