Termostatické ventily

Termostatické ventily (často sa stretávame so skratkou TRV) sú neodmysliteľnou súčasťou systémov vykurovania či chladenia. Slúžia na reguláciu tepelného výkonu - termostatický ventil chráni pred oparením horúcou vodou a tiež znižuje riziko zničenia kotla v dôsledku nízkoteplotnej korózie. Táto armatúra vám teda ušetrí tepelnú energiu aj peniaze.

Úlohou termostatického ventilu je udržiavať konštantnú teplotu. Resp. zmiešavať teplú a studenú vodu tak, aby na výstupe bola vždy zaistená nastavená výstupná teplota vody. Jedná sa o trojcestný ventil, ktorý na ovládanie nepotrebuje elektrickú energiu. Vnútri ventilu je ako ovládací prvok termostatická patróna. Termostatický ventil funguje na princípe teplotnej rozťažnosti materiálu. Ide o fyzikálny jav, pri ktorom pevné teleso po zahriatí / ochladení o určitú teplotu mení svoje dĺžkové rozmery - zmení sa teda objem telesa, pričom väčšina látok sa pri zahrievaní rozpína.

V prípade termostatických ventilov sa využíva teplotná rozťažnosť materiálu bimetalového prvku, kedy sú dva kovové pásiky o rôzne teplotnej rozťažnosti pevne spojené. Pri zmene teploty potom dochádza k definovanej zmene rozmerov.

Pri zvýšení teploty je v termostatickom ventile vyvíjaný tlak na kuželku (tlakovú ihlu) a ventil sa uzatvorí. Naopak pri poklese teploty, sa znižuje objem telesa, povolí sa kolok ventilu a ten sa opäť otvorí.

Termostatické ventily sa líšia veľkosťou, druhom závitu, rozmermi pripojenia, prietokom alebo vymeniteľnosťou patróny. Tie sa totiž časom opotrebujú a je nutná ich výmena, termostatické patróny pre pevne nastavené ventily ponúka BOLA ako bežne dostupný náhradný diel. 

U mosadzných ventilov s nastaviteľnou teplotou patróny vymeniť spravidla nemožno. Dodávajú sa však celé renovačné sady. Pomocou renovačnej sady je možné repasovať celé jadro ventilu. 

Bola.sk má v ponuke široký výber termostatických ventilov. Pri ich výbere odporúčame zamerať sa na teplotný rozsah a teplotu otvorenia - nastavená teplota je tá, pri ktorej sa ventil začne otvárať. Plne otvorený je však až pri o 10 °C vyššej teplote.

Termostatické ventily rozlišujeme aj podľa použitia. Liatinové / mosadzné s pevne nastavenou zmiešavacou teplotou na kúrenie, respektíve na plnenie kotla teplou vodou, pomáhajú k ochrane proti nízkoteplotnej korózii. Ďalej existujú mosadzné s možnosťou nastavenia teploty pre teplú úžitkovú vodu, kde sa ventily používajú hlavne ako ochrana proti obareniu. V neposlednom rade sú potom ventily so zvýšeným prietokom, ktoré sa používajú pre podlahové kúrenie.

 

Keďže každé pravidlo má výnimku, tak na Bola.sk nájdete i termostatický plniaci ventil VTC422, ktorý sa používa na ochranu kotla na tuhé palivo, ale má nastaviteľnú teplotu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že termostatické ventily sa delia tiež na pevne nastavené a nastaviteľné. Tie, ktoré sú pevne nastavené, sa označujú ako plniace - používajú sa totiž na plnenie kotlov alebo akumulačných nádrží teplou vodou. Termostatickú patrónu je možné bez problémov vymeniť za patrónu s inou teplotou otvárania.

Plnenie kotla teplou vodou má dva dôvody. Prvá je zachovanie účinnosti kotla, ktorá s teplým plnením počíta. Druhým dôvodom je potom ochrana proti nízkoteplotnej korózii.

 

Nízkoteplotná korózia

Nízkoteplotná korózia je zapríčinená tým, že niektoré zložky spalín s vodnou parou, ktorá je prítomná v spalinách, pri určitej teplote vytvárajú kyseliny. Výpary týchto kyselín potom pri ochladení plôch výmenníka kotla na teplotu nižšiu, ako je ich rosný bod, kondenzujú. Vzniká tak agresívne kyslý kondenzát. Ten napáda materiál kotla, ktorý po narušení rýchlo podlieha korózii.

Ďalším sprievodným javom prevádzky teplovýmenných plôch kotla pod teplotou rosného bodu spalín je nalepovanie popolčeka a vznik nánosov - teda takzvané dechtovanie. Takáto situácia môže až upchať prietokový prierez pre spaliny, čím sa výrazne znižuje životnosť kotla.

Termostatický ventil umožní miešaním chladnej vody zo vstupu kotla s horúcou vodou z výstupu kotla udržiavať jeho steny na požadovanej vyššej teplote.

Nízkoteplotná korózia je problém u veľkej väčšiny kotlov. V závislosti na niekoľkých veličinách (hlavne palive a konštrukcie kotla) vyžadujú kotly pre menovitý výkon minimálnu hodnotu teploty spiatočky. V prípade BEZSÍROVÝCH palív je škála medzi 40 a 70 °C.

 

Plniace členy s čerpadlom

Plniace členy s čerpadlomsústavou termostatického ventilu, čerpadla a teplomerov. Používa sa pre zabezpečenie a udržanie vysokej teploty vratnej vody do kotla. Tento parameter prispieva k ochrane proti nízkoteplotnej korózii.

 

Výhodou plniaceho členu proti samotnému termostatickému ventilu je, že získate prehľad o teplotách na jednotlivých vetvách. Keďže je súčasťou obehové čerpadlo, nie je nutné kupovať ďalšie čerpadlo zvlášť. Jedná sa teda o výhodný cenový balíček.

 

Ochrana proti obareniu

Termostatické ventily s nastaviteľnou teplotou sa používajú v rozvodoch teplej úžitkovej vody. Tento typ ventilu umožňuje v danom rozsahu nastaviť výstupnú teplotu zmiešavanej vody. Hlavnou výhodou je možnosť zmeny výstupnej teploty pomocou otočenia ovládacieho kolieska. Tento princíp je možné využiť napríklad ako ochrana pred obarením - napríklad u detí v školách. V objektoch, kde sú centrálne a dlhé rozvody teplej vody, sa udržiava teplota na vyššej úrovni kvôli teplotným stratám. Pri jednotlivých odberných miest je potom potrebné vodu ochladiť na komfortnú úroveň, čoho je možné docieliť pomocou termostatických ventilov s nastaviteľnou teplotou.

V katalógu nájdete tiež termostatické ventily pre vyváženie cirkulácie, ktoré sú nevyhnutné pre rovnomerné rozloženie prietokov v celej vykurovacej sústave. Pre správne fungovanie jednotlivých prvkov vykurovacej sústavy je nutné vyvážiť rozloženie prietoku, k čomu slúžia práve tieto ventily.

Vyvažovaniu vykurovacích sústav sa venujú vyvažovacie armatúry, ktoré sa dajú osadiť termoelektrickými pohonmi. Viac sa dozviete TU.

Na záver prinášame niekoľko otázok, ktoré vám môžu napadnúť pri kúpe či pri používaní termostatických ventilov.

Ø  Aký je teplotný rozsah u termostatických ventilov VTA300 a VTA500 (od výrobcu EBSE)?

o   Termostatické ventily radu VTA disponujú širokou škálou rozsahu teplôt, pričom záleží na výrobnom materiáli - v mosadznom prevedení je to 20 až 43 °C, 35 až 60 °C, 45 až 65 °C, 50 až 75 °C so stabilitou výstupnej teploty + - 2 °C. Ak je ventil zhotovený z niklu, teplotný rozsah sa pohybuje medzi 32 - 49 °C, 35 - 50 °C, 35 - 60 °C a 45 - 65 °C. Stabilita výstupnej teploty je + - 1 °C (u radu VTA300) a + - 2 °C (u radu VTA500).

o   Mosadzný rad sa považuje za základný, kedy je dodávka teplej vody dostupná za 7 až 8 sekúnd. U niklového radu je dostupná za 2 - 3 sekundy.

Ø  Čo znamená funkcia dezinfekčný ohrev u termostatických ventilov VTA300 a VTA500? A ako funguje ochrana proti obareniu?

o   Pri dezinfekčnom ohreve sa musí voda vo vykurovacom systéme ohriať na 60 °C. Tým sa predíde množeniu baktérií Legionella Pneumophilla, ktoré spôsobujú tzv. chorobu legionárov alebo (miernejšie) Pontiacku horúčku. Ale takto vysoká teplota k účinnej likvidácii baktérií by mohla spôsobiť obarenie. Za ohrievač teplej vody je preto potrebné nainštalovať termostatický zmiešavací ventil (VTA) a obmedziť teplotu vody podľa nastaveného limitu.

Ø  Ako veľkú plochu podlahového vykurovania je možné regulovať termostatickým ventilom VTA300 či VTA500?

o   Termostatický ventil VTA322 s rozsahom teplôt 20 – 43 °C, pokryje 40 až 80 m2. Termostatický ventil VTA522 s rovnakým rozsahom teplôt pokryje 85 – 160 m2. Ventilom VTA572 20 – 43 °C možno regulovať plochu podlahového vykurovania o rozmere 130 až 240 m2.
Výrobca uvádza, že uvedené parametre vychádzajú z predpokladu rozdielu teplôt max. 7 K a výkonu podlahového vykurovania 50 W/ m2.

 

Ø  Čo robiť, keď...

o   ... termostatický ventil VTA300 či VTA500 nemieša presne podľa nastavených parametrov na ventile?

§  Je potrebné dbať na to, aby bol minimálny rozdiel teplôt medzi prívodom teplej vody a výstupom zmiešanej vody aspoň 10 °C. Skontrolujte tiež, či na jeden z portov nepôsobí príliš veľkým tlakom napríklad obehové čerpadlo.

o   ... ventil VTC sa neotvára na vstupe teplej vody?

§  Existujú dve možnosti - buď spôsobuje tento problém nízky tlak na prívodnej vetve, alebo nefunkčná termostatická patróna. Ak odstraňujete termostatickú patrónovi z ventilu a dáte ju do vody o teplote aspoň o 10 ºC vyššej ako jej spúšťacia teplota, behom chvíle by sa patróna mala otvoriť. V tom prípade je problém v tlakovom vyvážení armatúry.

Pokračujte na ponuku termostatických ventillov v e-shope