Čo robiť, ak systém Siemens Connected Home nefunguje?

Ak sa vám na displeji radiátorovej hlavice zobrazuje chybový kód alebo LED indikátor spínacej jednotky podozrivo bliká alebo svieti, čo to znamená a návod ako postupovať, nájdete v tabuľke nižšie, prípadne v technickej príručke produktu. V prípade radiátorovej hlavice nechajte prístroj dlhodobo v chybovom móde, alebo z neho vyberte batérie, aby sa nevybíjali.

Radiátorová hlavica SSA911.01ZB 

Oznámenie

Stav prístroja

LED indikátor bliká červeno 

Prebieha aktualizácia softvéru prístroja; nie je možná regulácia teploty.

LED indikátor svieti červeno

Chyba uvedenia do prevádzky. 

LED indikátor bliká zeleno

Čakanie na potvrdenie používateľom (slúži na spustenie úlohy).

LED indikátor zeleno svieti po dobu 5 s 

Úloha úspešne dokončená. 

ER1 - Nezistil sa žiadny ventil

Správne namontujte pohon na termostatický ventil.

Použite správny adaptér.

ER2 - Nebol zistený bod uzavretia

ER3 - Pohyb ventilu nie je možný

Skontrolujte, či je trn ventilu voľne pohyblivý.

ERR - Pripojenie pohonu sa nezdarilo

Prístroj nie je v režime nadväzovania komunikácie.

Prístroj je mimo dosahu. 

Spínacia jednotka RCR110.2ZB

Oznámenie 

Stav prístroja

LED indikátor svieti oranžovo

Nečinný.

LED indikátor rýchlo bliká zeleno

Pripájanie k ZigBee sieti.

LED indikátor svieti zeleno

Úspešné pripojenie.

LED indikátor bliká pomaly červeno

Porucha ZigBee siete. 

Reléové výstupy sa vypnú. 

Skontrolujte, či je ZigBee router zapnutý, a skúste skrátiť vzdialenosť medzi prístrojom a routerom. 

Skúste znova prístroj pripojiť k ZigBee sieti.

LED indikátor svieti červeno

Porucha Hardwaru. 

LED indikátor striedavo svieti červeno a zeleno

Návrat k továrenskému nastaveniu.

LED indikátor bliká rýchlo oranžovo

Prebieha aktualizácia firmwaru. 

LED indikátor bliká pomaly zeleno

Ručné prepínanie. 

LED indikátor trikrát rýchlo zabliká (0.5 Hz), a potom sa vráti do predchádzajúceho stavu

Zmena stavu výstupu. 

Môže sa stať, že sa v aplikácii Connected Home vyskytne chyba, ktorá bráni spárovaniu aplikácie so ZigBee routerom. V takom prípade si nainštalujte staršiu verziu aplikácie Connected Home (pre Android na stiahnutie tu), pripojte sa so ZigBee routerom a po spárovaní aplikáciu aktualizujte na najnovšiu verziu. 

Komponenty Siemens Connected Home sa so ZigBee routerom bežne spárujú počas niekoľkých sekúnd. Ak sa počas tohto procesu vyskytne chyba, je potrebné u zariadenia obnoviť továrenské nastavenia a spárovanie zopakovať.

Továrenské nastavenia radiátorových hlavíc obnovíte tak, že stlačíte všetky tri ovládacie tlačidlá súčasne a podržíte ich po dobu 10 sekúnd (odpočet sa zobrazí na displeji). Po reštarte LED indikátor bliká červeno na znamenie prebiehajúcej aktualizácie. Pred opätovným pripojením je potrebné hlavicu odstrániť zo zoznamu prístrojov v aplikácii. 

Reset spínacej jednotky uskutočníte podobne: stlačte ovládacie tlačidlo a držte ho zhruba 10 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikat striedavo zeleno a oranžovo na znamenie, že bolo obnovené továrenské nastavenie. Jakmile tlačidlo pustíte, LED indikátor svieti oranžovo a spínacia jednotka je pripravená na opätovné spárovanie s routerom. Spínaciu jednotku nie je potrebné odstraňovať zo zoznamu prístrojov v aplikácii, táto zmena prebehne automaticky v rámci reštu.

Radiátorové hlavice Siemens sú vybavené detskou poistkou, ktorá hlavicu zamkne, aby nedošlo k zmene teploty alebo nastavenia. Aktiváciou detskej poistky zablokujete manuálne ovládanie hlavíc, ovládanie z mobilnej aplikácie bude stále k dispozícii. Poistku zapnete súčasným stlačením tlačidiel plus (+) a mínus (-) a ich podržaním po dobu 3 sekúnd, rovnakým spôsobom ju opäť vypnete.

Systém smart vykurovania Siemens Connected Home je určený na ovládanie vykurovania cez internet, tudíž nemá dotykový displej a musí byť prepojený so smartfónom alebo tabletom. Pre lokálne ovládanie teda stačí zaobstarať akýkoľvek tablet, ktorý riadiacu dotykovú jednotku plne nahradí, a len do neho nainštalovať aplikáciu Siemens Connected Home.

Áno, samozrejme. Platí, že jeden ZigBee router môže ovládať až 32 radiátorových hlavíc. Pre ovládanie väčšieho množstva musíte do systému pridať ďalší router a tým zvýšiť maximálne množstvo hlavíc o ďalších 32. 

Dosah ZigBee signálu je v ideálnych podmienkach v interiéri až 60 m, avšak v praxi môže byť táto vzdialenosť podstatne menšia v závislosti na „prekážkach“ (steny - najviac signálovo problematické stavebné materiály sú železobetón a bridlica, rušenie signálu atď.). Dosah signálu a jeho silu jednoducho zvýšíte pridaním opakovača signálu: ZigBee routeru alebo spínacej jednotky. Odporúčame zvoliť ďalší router ako opakovač tam, kde je potreba signál rozšíriť do ďalších poschodí alebo v prostredí s nepriepustnými stenami. V ostatných prípadoch je pre väčší dosah ZigBee signálu dostačujúca ďalšia spínacia jednotka. Pre väčšie aplikácie je zosilnenie signálu popísané v otázke “Nestačí mi dosah signálu, aké mám možnosti?”.

Ak inštalujete inteligentné vykurovanie Siemens Connected Home do väčších aplikácií, počet hlavíc a dosah ZigBee signálu pravdepodobne nebude postačujúci. V takom prípade je pre správnu funkciu inteligentného vykurovania dôležité prepojenie zosilňovačov signálu s centrálnym ZigBee routerom, ako je ukázané na schéme zapojenia nižšie. Pre spárovanie s komponentmi Siemens Connected Home, ktoré sa nachádzajú na iných poschodiach alebo za signálovo nepriepustnou stenou, odporúčame ako opakovač signálu zvoliť ďalší ZigBee router.  Na každý z opakovačov možno pripojiť až 4 hlavice a opakovače sa dajú zapojiť až 3 v rade za sebou.

Inteligentné vykurovanie komerčných objektov

S najväčšou pravdepodobnosťou nie je dostatočne silné spojenie medzi hlavicami a ZigBee routerom, tzn. ZigBee signál je príliš slabý, prípadne sa hlavice kvôli signálu stále dokola odpojujú a pripájajú. Pre zosilnenie signálu pridajte opakovač: ZigBee router alebo spínaciu jednotku. K rýchlemu vybíjaniu batérií dochádza tiež, keď je hlavica v chybovom móde (na displeji sa objaví chybový kód), v takom prípade chybu odstráňte, prípadne batérie vyjmite.