Detekcia plynov pre garáže

Automobily jazdia dnes na rôzne druhy palív. Moderné trendy alternatívnych pohonov vozidiel musia tak odrážať aj vybavenie parkovacích domov a podzemných garáží. V podzemných garážach sa pohybuje značné množstvo ľudí a zároveň prichádzajúce autá vytvárajú toxické spaliny. Je teda potrebné chrániť ľudí pred nebezpečenstvom otravy. Najdôležitejšími prvkami, ktoré sledujeme pri meraní emisií sú oxid uhoľnatý (CO), nespálené uhľovodíky (HC), oxidy dusíka (NOx) a sadze (PM). Pre udržanie bezpečného prostredia je potrebné vybaviť garáž núteným vetraním a detekčným systémom. Podľa platnej normy STN 73 6058 - Jednotlivé, radové a hromadné garáže sa stráži koncentrácia oxidu uhoľnatého CO. Pri povolení vjazdu automobilov s alternatívnymi pohonmi do podzemnej garáže, musí byť prítomný aj príslušný detekčný a vetrací systém.

Detekcia oxidu uhoľnatého v garážach

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Je ľahší ako vzduch, ale so vzduchom sa dokáže miešať. Vzniká nedokonalým spaľovaním. Pre detekciu oxidu uhoľnatého v podzemných garážach existujú dva prístupy, dve možné riešenia. Prvé, dvojúrovňová detekcia podľa STN 736058, kde sa stráži koncentrácia CO pri 26 ppm a 50 ppm. Tieto hodnoty vyplývajú z maximálnych povolených limitov pre zdravie človeka. Najvyššia prípustná koncentrácia CO je stanovená pre 30-minútový pohyb osôb v garáži na 50 ppm. O maximálnej dobe pohybu 30min musia byť osoby v garáži informované. Druhá hodnota je predpísaná s ohľadom na 8 hodinovú pracovnú dobu obsluhy, kedy je najvyšší expozičný limit (PEL) 26 ppm. Norma predpisuje použitie minimálne jedného senzora na 400 m2. O koncentráciách ostatných škodlivín (oxidov dusíka, uhľovodíkov, benzolu C6H6, pevných častíc) sa predpokladá, že pri vetraní navrhnutom podľa prietoku vzduchu pre odvod CO budú pod prípustnou hranicou.

Vzhľadom k vysokému tlaku na ekológiu automobilov sa množstvo škodlivín emitovaných z automobilov znižuje. Súčasná skladba vozidiel je odlišná, emisie zážihových motorov sú podstatne nižšie ako predtým. Oxidy dusíka majú podobné účinky ako oxid uhoľnatý, napádajú pľúca a sliznicu. Vznikajú v motore za vysokých teplôt a tlakov počas horenia pri nadmernom prebytku kyslíka. Niektoré z oxidov dusíka sú zdraviu škodlivé. Opatrenia vedúce k znižovaniu spotreby paliva môžu viesť k zvyšovaniu podielov oxidu dusíka vo výfukových plynoch. Európska norma EN 50 545-1 uvádza limity v podrobnejšej štruktúre ako STN. Táto norma predpisuje strážené tri úrovne koncentrácie CO, NO2 a NO.

Cieľový plyn

Výstražná hranica 1

Výstražná hranica 2

Výstražná hranica 3

CO

30ppm

60ppm

130ppm

NO

3ppm

6ppm

15ppm

NO2

10ppm

20ppm

50ppm

V nadväznosti na slovenské a európskejnormatívne požiadavky možno použiť detekčné systémy Evikon. Pre vytvorenie funkčného detekčného systému je potrebné použiť niekoľko prvkov. Základným prvkom je vlastný snímač koncentrácie cieľového plynu. Možno použiť jednotlivé snímače alebo kombinované snímače. Informáciu o aktuálnej koncentrácii jednotlivých snímačov spracováva vhodná ústredňa, ktorá dáva signál obsluhe, spúšťa prevádzkové, požiarne a havarijné vetranie. V neposlednom rade sú o nebezpečenstve informované osoby nachádzajúce sa v garáži. Ako doplnkové prvky systému ponúkame sirénu a svetelné výstražné tabule.

Detekčný systém podľa ČSN 73 6058 - dvojstupňová detekcia

Ústredňa: PBX-COMBI10

Snímač koncentrácie CO: E2618-CO

Detekčný systém podľa EN 50 545-1 - štvorstupňová detekcia

Ústredňa PBX-CUSTOM10

Snímač koncentrácie CO: E2618-CO

Snímač koncentrácie NO2: E2618-NO2

Kombinovaný snímač: E2660-CO-NO2-RP3

Garáže s povolením vjazdu s alternatívnymi pohonmi

Ďalšou veľkou kapitolou je problematika, skôr zakázaných, vjazdov automobilov s LPG, CNG, LNG alebo vodíkovými pohonmi. Dnešné legislatíva a normy tieto vjazdy povoľujú, ak je garáž pre tieto vozidlá dostatočne vybavená. Norma STN 73 6058 a STN 73 0804 popisuje parkovanie vozidiel aj na plynné palivá v hromadných garážach. Garáž musí byť vybavená detekčným systémom na únik alternatívneho paliva a účinným núteným odvetrávaním. Z pohľadu detekcie nebezpečných plynov normy predpisujú spínacie úrovne na 10% DMV (Dolná hranica výbušnosti), 20% DMV a 50% DMV. Kedy pri prvej úrovni spína prevádzkové vetranie, pri druhej havarijné a pri tretej spína požiarny poplach. S prihliadnutím na bezpečnosť osôb v garážach možno požiarny poplach spustiť už pri 20% DMV.

Ústredňa PBX-COMBI10C4

Ústredňa PBX-COMBI10L4

Ústredňa PBX-CUSTOM10

Snímač koncentrácie CO: E2618-CO

Snímač koncentrácie CNG/LPG/H2: E2618-LEL

Kombinovaný snímač: E2660

Pokračujte na ponuku detektorov plynov pre garáže v e-shope