Merače vykurovacích nákladov

Náklady na vykurovanie sú z roka na rok vyššie. Je teda v záujme každého majiteľa nehnuteľnosti zamerať sa na znižovanie spotreby tepla. Dokonca sledovanie energie vynaloženej na kúrenie v niektorých prípadoch dokonca stanovuje zákon. K tomuto účelu dobre poslúžia merače vykurovacích nákladov, ktoré výrazne uľahčujú celý proces zberu dát i následného vyúčtovania spotreby.

Čo sú merače vykurovacích nákladov?

Merače vykurovacích nákladov sú inteligentné elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na meranie množstva tepelnej energie využívanej jednotlivými jednotkami v obytných domoch. Inštalujú sa priamo na vykurovacie telesá, prípadne na spätné potrubie výstupu z telesa. Od roku 2015 je ich inštalácia povinná podľa zákona č. 318/2012 Zz § 7 odsek 4.

Ako správne vybrať merač vykurovacích nákladov?

Na úvod je potrebné uviesť, že pre meranie tepla je možné použiť viac druhov technických riešení, vychádzajúcich z rôznych princípov merania sledovaných veličín. Do priemyselných a náročnejších aplikácií doporučujeme merač, ktorý zbiera dáta na princípe ultrazvukových impulzov.

Do obytných domov postačí elektronický merač, u ktorého je prúd vody vedený tangenciálne na lopatkové koliesko. Rýchlosť otáčania sa sníma elektronicky bez využitia magnetického poľa. Pri výbere ďalej záleží na dimenzii potrubia a tiež na prietoku.

Elektronické aj ultrazvukové merače sa ďalej rozdeľujú podľa spôsobu odpočtu na merače s vizuálnym odpočtom a merače s rádiovým odpočtom.

Merače s vizuálnym odpočtom

uh 50U meračov s vizuálnym odpočtom je hodnota spotrebovanej energie zobrazená priamo na displeji zariadenia. Ďalšou výhodou je nízka cena a dlhá životnosť batérie. Naopak jedným z hlavných nedostatkov je nutnosť sprístupnenia merača pri odpočte.

Merač Siemens UH 50 je ultrazvukový merač, ktorý bez vhodného príslušenstva slúži ako merač s vizuálnym odpočtom. Pre možnosť rádiového odpočtu je potrebné dokúpiť M-Bus modul, Rádiový modul alebo Analógový modul.

Merače s rádiovým odpočtom a jednosmernou komunikáciou 868 Mhz Wireless M-Bus

Tieto merače obsahujú rádiový vysielací modul a ich stav možno odčítať na diaľku bez nutnosti vstupu do bytu. U jednosmernej komunikácie merač rádiovo vysiela dáta trvale v nastavenom období odpočtu.

1280x1280_main_photo_759

Z našej ponuky meračov s jednosmernou komunikáciou odporúčame merač ENBRA Sharky 774, ktorý slúži na meranie množstva tepla v uzavretých vykurovacích a chladiacich systémoch. Je vybavený komunikačným rozhraním Wireless M-Bus / OMS alebo drôtovou M-Bus komunikáciou. Komplet obsahuje merač tepla, pár šróbenia, pár tesnenia a guľový kohút s nádržkou.

Merače s rádiovým odpočtom a obojsmernou komunikáciou 433 Mhz SuperCom

Merače s obojsmernou komunikáciou súčasne obsahujú vysielač aj prijímač. Dáta teda vysielajú len na vyžiadanie.

Z hľadiska systému rádiového odpočtu rozlišujeme tri typy:

  1. walk byWalk-By (odpočet pochôdzkou) – uplatňuje sa predovšetkým pre odpočet meračov v objektoch. Pracovník vykonávajúci odpočet nesie odpočtové zariadenie pozostávajúce z modemu (prijímača) a terminálu (prenosné PC, tablet alebo mobilný telefón). Prechádza spoločnými priestormi v objekte alebo mimo objektu a vykonáva odpočet, pričom nemusí vstupovať do jednotlivých bytov.
  2. Drive byDrive-By – Odpočet zo stojaceho alebo pomaly idúceho automobilu. Uplatňuje sa predovšetkým pre odpočet meračov, ktoré sú inštalované na pätách objektov alebo v šachtách.
  3. amrAMR – odpočet prostredníctvom rádiových uzlov zvyčajne inštalovaných v objektoch. Uzly načítavajú, zvyčajne cez Wireless M-Bus, dáta z meračov a indikátorov. Uzly sú pripojené k nadriadenému systému (servera), na ktorom sú zhromažďované a sprístupnené pre ďalšie spracovanie. Súčasťou tohto systému býva tzv. portálové riešenie, ktoré umožňuje zobraziť údaje jednotlivým používateľom a správcom prostredníctvom internetu (na základe pridelených práv).

Merače tepla od spoločnosti Siemens a ENBRA sa od seba líšia v nutnosti dokúpenia príslušenstva. Merače ENBRA sú dodávané spoločne so skrutkovaním, tesnením i nádržkou. K meračom Siemens je potrebné toto príslušenstvo dokúpiť zvlášť.

Ponuku príslušenstvo k meračom Siemens nájdete tu.

Merače chladu

Merače spoločnosti Siemens aj ENBRA je možné použiť aj na meranie chladu. Merače chladu sú zariadenia podobné meračom tepla, fungujú na rovnakom princípe, len s iným teplotným rozsahom. Inštalujú sa ku klimatizačným jednotkám, pre rozúčtovanie spotrebovaného chladu.

Požiadavka na merač chladu alebo kombinovaný merač teplo / chlad je nutné špecifikovať na zákazku, aby výrobca mohol zadať parametre už z výroby.

Kalibrácia a ciachovanie meračov tepla / chladu

Každé meracie zariadenie, na základe ktorého sa účtuje spotreba vody a energií, musí byť overené (ociachované) Českým metrologickým inštitútom, alebo niektorým z autorizovaných metrologických stredísk.

Lehota na výmenu plomby je 4 roky. Počíta sa od 1. januára roku nasledujúceho po overení (+5 rokov max. do 31. 12.). Ak merač nie je metrologicky overený, alebo už uplynula lehota jeho overovacieho cyklu, môže odberateľ spochybniť namerané dodávky vody či energií.

Všetky nami ponúkané merače majú toto overenie platné a môžeme k nim dodať kalibračné overenie.

Široká ponuka meračov tepla a chladu v e-shope