Praktické skúsenosti so zónovou reguláciou a vzdialeným prístupom: Prípadová štúdia Honeywell Evohome

Zónová regulácia je najmodernejší prístup k regulácii vykurovania v domoch a bytoch. Zaisťuje ten najvyšší komfort a zároveň je jedným zo spôsobov, ako znížiť náklady na vykurovanie.

Zónová regulácia vykurovania znamená riadenie priestorovej teploty jednotlivých miestností (zón) rodinného domu alebo bytu podľa zadaného týždenného časového programu. Týždenný program je vytvorený pre každú miestnosť zvlášť. Program je nastavený tak, aby čo najviac ladil s obvyklým režimom využívania jednolivých miestností. Tým je dosiahnutý životný komfort a zároveň energetická úspora. Vzdialený prístup k zónovej regulácii býva vykonaný pomocou mobilnej aplikácie alebo webového rozhrania.

Vzdialené ovládanie môže mať aj niekoľko úrovní. Základná úroveň poskytuje náhľad na namerané teploty v miestnostiach, a umožňuje meniť požadovanú teplotu každej miestnosti. Rozšírené úrovne vzdialeného prístupu potom môžu slúžiť na získanie dát a informácií o správaní systému vykurovania. Je možné zobraziť nielen súčasný stav a parametre systému.

VPLYV ÚPRAV VYKUROVANÉHO SYSTÉMU NA SPOTREBU ENERGIE

Sledovaný objekt je podpivničený radový bytový dom, rok výstavby 1937, a pred začatím zberu dát tu nebola realizovaná žiadna stavebná úprava (ako napríklad zateplenie). V dome sa nachádza 5 malých samostatných bytových jednotiek v troch nadzemných podlažiach. Celkom sa jedná o 13 obytných miestností, v ktorých je teraz novo využívaná zónová regulácia Honeywell Home – Evohome.

Vykurovanie celého objektu zaisťuje plynový kotol, riadený ekvitermným regulátorom s týždenným časovým programom. Jednotlivé miestnosti sú vyhrievané liatinovými radiátormi, ktoré sú osadené termostatickými ventilmi.

Sledovanie spotreby energie na vykurovanie objektu

Spotreba energie bola meraná po dobu 24 rokov. Za toto obdobie boli realizované tri úpravy s vplyvom na vykurovací systém. Priebeh medziročnej spotreby energie zobrazuje nasledujúci graf. Na zvislej osi je vynesená čistá spotreba energie. V grafe sú tiež vyznačené udalosti, kedy došlo k takým investíciám do objektu, ktoré mali vplyv na spotrebu energie.

Stav 0 je východisková situácia po sprevádzkovaní ústredného vykurovania v roku 1995. Zdrojom vykurovania bol atmosférický plynový kotol 35kW, vybavený ekvitermickou reguláciou s časovým programom, bez korekcie na vnútornú teplotu. V obytných miestnostiach boli inštalované liatinové vykurovacie telesá a ventily s ručnými termostatickými hlavicami.

Investícia A je výmena špaletových okien za plastové v celom objekte. Výška investície predstavovala 480.000,- Kč.

Stav 1 znázorňuje prevádzku existujúceho ústredného vykurovania, spotreba poklesla vplyvom výmeny okien. Priemerná ročná spotreba je v priebehu týchto troch rokov nižšia o 13 %.

Investícia B znázorňuje vplyv inštalácie a sprevádzkovania bezdrôtového zónového systému Evohome vo všetkých obytných miestnostiach. Hodnota tejto investície do regulácie vykurovania bola 72.000,- Kč.

Stav 2 reprezentuje prevádzku zónovej regulácie. Termostatické ventily vykurovacích telies sú teraz riadené bezdrôtovými hlavicami HR92EE alebo termopohonmi MT4. Na získanie referenčnej teploty každej miestnosti slúžia bezdrôtové snímače / ovládače teploty T87 Round. Zónová regulácia nemá žiadnu väzbu na ovládanie kotla, zostala zachovaná ekvitermická regulácia s týždenným časovým programom. Všetky prvky zónovej regulácie komunikujú s riadiacou jednotkou Evohome, ktorá má v sebe uložené individuálne týždenné časové programy (pre každú miestnosť iný). Časové programy sú prispôsobené životnému režimu nájomníkov, a každý z nich si môže nastaviť požadovanú teplotu na max. 23 °C. Riadiaca jednotka Evohome obsahuje wi-fi modul, a je pripojená prostredníctvom domáceho routera na vzdialený server. Server prijíma požiadavky na zmeny režimov či nastavenie teplôt (napríklad z mobilnej aplikácie), a zasiela ich do riadiacej jednotky. Server navyše priebežne zhromažďuje rôzne dáta o správaní sústavy, a môže ich na základe žiadosti poskytnúť. Pokles priemernej ročnej spotreby v porovnaní so stavom 1 je 19 % a oproti východiskovému stavu 0 je 30 %.

Investice C znamená výmenu zdroja tepla. Atmosférický kotol bol nahradený kotlom kondenzačným. Investícia zahŕňa aj novú vložku dymovodu. Pretože investície A a B umožnili znížiť nárok na výkon centrálneho zdroja tepla, mohol byť použitý kotol s menším výkonom 30kW. Spolu s kotlom bola dodaná aj nová ekvitermická regulácia. Náklady na obstaranie kotla a inštalačné práce predstavovali 88.000,- Kč.

Stav 3 je súčasná prevádzka zónovej regulácie a nového kondenzačného kotla. Kotol je opäť riadený čisto ekvitermne. Nemá teda väzbu na zónový systém. Do zníženia spotreby sa navyše premietol menší výkon kotla, pretože v prechodnom období (na jeseň a na jar) pracuje kotol s vyššou účinnosťou. Investícia C teda prináša ďalšiu úsporu energie, v porovnaní s predchádzajúcim stavom 2 sa jedná o 27 %, a oproti stavu 0 je to už 49 %.

stavy prevádzok a investície obdobie priemerná ročná spotreba úspora oproti predchádzajúcemu stavu úspora oproti stavu 0

[ kWh ]
     Stav 0 1995 - 2007 63880
Invest. A – okná, 480.000 Kč
     Stav 1 2008 - 2010 55454 13 % 13 %
Invest. B – regulácia, 72.000 Kč
     Stav 2 2011 - 2013 44906 19 % 30 %
Invest. C – kotol, 88.000 Kč
     Stav 3 2014 - 2018 32878 27 % 49 %

Z porovnania vyplýva, že teraz je spotreba systému vykurovania oproti počiatočnému obdobiu pred investíciami (stavom 0) približne polovičná.

Z tabuľky vyplýva aký mali jednotlivé investície podiel na dosiahnutých úsporách. Zatiaľ čo najvyššia, pomerne značná stavebná investícia, do výmeny okien, priniesla najmenšiu úsporu energie, rádovo oveľa nižšie investície do technologických zariadení sa ukázali byť oveľa efektívnejšími.

ROZBOR VPLYVU ZÓNOVEJ REGULÁCIE NA ÚSPORU ENERGIÍ

Zónová regulácia generovala v našej prípadovej štúdii úsporu 19 %. Pôsobenie je možné rozdeliť na tri základné funkcie:

  • Regulácia priestorovej teploty v jednotlivých miestnostiach
  • Vzdialený prístup - náhľad a ovládanie
  • Časový program nastavenia požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach

Regulácia priestorovej teploty miestností

Regulácia priestorovej teploty v jednotlivých miestnostiach bola pôvodne (tj stav 0) realizovaná prostredníctvom obyčajných ručných termostatických hlavíc. Ručné termostatické hlavice dokázali udržať nastavenú teplotu v miestnostiach rovnako presne, ako prvky zónovej regulácie.

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup je moderná funkcia. Ľudia s pravidelným týždenným režimom ju však využívajú pomerne zriedka. Človek, ktorý si zónový systém zaobstará, mesiac po inštalácii pozorne sleduje, ako všetko pracuje. Po mesiaci však už necháva reguláciu vykurovania žiť svojím vlastným životom a vzdialený prístup už príliš často nevyužíva. Z dlhodobého hľadiska a pri bežnom použití teda máva vzdialený prístup malý vplyv.

Časový program

Časový program vie zamedziť napríklad stratám spôsobeným ľudskou liknavosťou. Obyvatelia si často nastavia vysokú komfortnú teplotu a následne dom opustia. Pretože v čase neprítomnosti automaticky Evohome prechádza na útlmové teploty. Evohome tiež dokáže držať ekonomicky únosné nastavenie teplôt. Obyvatelia domu si požadovanú teplotu vo svojej miestnosti zvýšia až vtedy, keď začnú pociťovať chlad. Časový program ďalej prináša aj komfort. Už nemusíte ráno vstávať do vychladnutých miestností.

PREVÁDZKA ZÓNOVEJ REGULÁCIE

Samotná inštalácia zónovej regulácie očakávané úspory zaistiť nedokáže. Je potrebné ju tiež vedieť správne a s rozvahou využívať. Pokiaľ do nej niekto investuje za účelom zníženia faktúr za vykurovanie, a následne nastaví vo všetkých miestnostiach natrvalo požadovanú teplotu 24 °C, bude sklamaný. V prípade využívania zónovej regulácie je tiež vhodné dbať na to, aby boli jednotlivé miestnosti (zóny) pokiaľ možno dispozične uzavreté. Pokiaľ sú miestnosti oddelené dverami, nemalo by dochádzať k tomu, že budú zostávať dvere stále otvorené. Potom síce môže byť jedna miestnosť nastavená na komfortnú teplotu a druhá na útlmovú, ale na komfortnú teplotu budú vykurované obe.

Široká ponuka cenovo výhodných sád v e-shope