Údržba a kalibrácia detektorov plynov

Detektory plynov sú dôležitým bezpečnostným prvkom v domácnostiach, priemysle, ale aj na pracoviskách a v garážach. Niekde zákon používanie detektorov nariaďuje, inde ide o dobrovoľné rozhodnutie majiteľa či prevádzkovateľa nehnuteľnosti, ktoré pomáha chrániť životy, zdravie a majetok. Detektory sa líšia najmä podľa toho, aký plyn detekujú a do akého prostredia sú určené. Pre ich správnu funkciu je pritom vždy potrebná pravidelná údržba a kalibrácia.

Úvod: Slovník pojmov 

V úvode článku si predstavíme niektoré kľúčové termíny, ktoré vám pomôžu sa v problematike kalibrácie detektorov plynov nielen do domácností zorientovať.

  • Kalibrácia je prvé nastavenie rozsahu senzora, ktorá sa vykonáva pri výrobe a jej výstupom je kalibračný protokol. Zjednodušene povedané, pomocou kalibrácie sa určí signalizačná hranica koncentrácie plynu, pri ktorej sa spúšťa alarm detektora.
  • Rekalibrácia je opätovné porovnanie meraných hodnôt voči etalónu.
  • Za etalón sa považuje kalibračný plyn, ktorý je pre toto určený. Spravidla sa jedná o kalibračný plyn s vydaným certifikátom o presnosti koncentrácie. Pomocou kalibračného plynu sa do pamäte detektora ukladá referenčná hodnota koncentrácie plynu.
  • Senzor je vlastný snímací prvok, ktorý prevádza chemickú koncentráciu meraného plynu na elektrický signál.

Prečo a ako často je potrebné detektory kalibrovať?

Vzhľadom na to, že senzory pracujú s chemickými a fyzikálnymi zmenami v materiáloch, tak je logické, že podliehajú starnutiu a strácajú svoje schopnosti reagovať na plyn. Práve to je dôvod na rekalibráciu. S postupom času každý senzor ukazuje trochu inak, je teda potrebné porovnať merané hodnoty.

A ako často je teda nutné detektory rekalibrovať, aby správne plnili svoju funkciu? Kalibrácia detektorov plynu je povinná každý rok zo zákona č. 246/2001, ktorý stanovuje podmienky požiarnej bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej prevencii). Konkrétny interval rekalibrácií upravuje ďalej montážny a prevádzkový návod a prevádzkový predpis vydaný bezpečnostným technikom v danej aplikácii.

Úprava minimálneho intervalu rekalibrácie v návode je určená na základe použitého senzora. Pri bežných elektrochemických a polovodičových senzoroch je to spravidla 6-12 mesiacov. Pri odolnejších typoch senzorov, napr. optických NDIR senzorov, je minimálny interval naopak dlhší, a to od 1 do 5 rokov. Údaj o životnosti je teda iba približný odhad na základe skúseností. Reálna životnosť je pri každom kuse a aplikácii iná. 

Detektory plynov do priemyslu EVIKON vyžadujú pravidelnú údržbu a rekalibráciu. 

Čo ovplyvňuje životnosť senzorov?

Životnosť senzorov je teda veľmi rôzna, záleží na vlhkosti, teplote, prašnosti, početnosti expozície voči meranému alebo rušivému plynu a mnohých ďalších faktoroch. Dlhodobá expozícia meraného plynu môže niektoré senzory dokonca zničiť. Rovnako ako expozícia voči plynom s koncentráciou väčšou, než je meraný rozsah senzora. To sa často stáva pri používaní detektorov v blízkosti výleviek alebo pri dezinfikovaní a čistení.

Väčšina senzorov navyše nie je selektívna a detekuje celý rad plynov. Aj keď je teda detektor kalibrovaný napr. na detekciu metánu, tak ho môže jednoducho zničiť otvorená plechovka s farbou v blízkosti detektora. Výpary z rozpúšťadiel potom prenikajú do senzora, spustia falošný poplach a čoskoro ho presýtia a zničia.

Starnutie senzora je možné zabrzdiť odpojením od elektrického napájania. Odpojený senzor starne značne pomalšie ako napájaný. Je možné teda detektory skladovať až 6 mesiacov bez rekalibrácie a stále vykonať prvú rekalibráciu po 12 mesiacoch od napojenia.

Ako na rekalibráciu a údržbu detektorov plynov

Ako už sme písali vyššie, údržba a rekalibrácia detektorov je povinná zo zákona a pri nedodržaní tejto povinnosti a postupov stanovených výrobcom strácate nielen záruku, ale aj nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Údržba detektorov plynov sa líši podľa ich druhov a výrobcu. Napríklad malé domáce detektory Honeywell se nekalibrujú, ale po uplynutí životnosti se vyhadzujú. U iných druhov je nutná:

  • pravidelná rekalibrácia,
  • výmena senzora po uplynutí jeho životnosti,
  • pravidelné funkčné skúšky a kontroly ochranného prachového filtra.

Minimálne intervaly týchto úkonov vždy určuje výrobca a je nutné ich dodržiavať. Servis, funkčné skúšky a kalibráciu detektorov plynu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby a servisné firmy, ktoré sú poverené výrobcom. Cena rekalibrácie sa líši podľa druhu detektora, začína zhruba na 600 Kč za kus a končí na hranici okolo 3,000 Kč za kus.

Okrem rekalibrácie detektorov nezabúdajte aj na pravidelné revízie plynu a plynových spotrebičov, ktorých cena je v porovnaní s rizikom výbuchu úplne zanedbateľná.

Malé detektory Honeywell do domácností sa po uplynutí životnosti jednoducho vyhodia. 

Rekalibrácia detektorov plynu

Spôsob rekalibrácie sa líši podľa typu detektora a výrobcu. Detektory Evikon sa kalibrujú ročne a je k tomu potrebný kalibračný plyn a kalibračný softvér. Rekalibrácia detektorov tohto výrobcu prebieha dvoma spôsobmi. Prvá je rekalibrácia korešpondenčná. Prevádzkovateľ detektor vymontuje a zašle ho na rekalibráciu k výrobcovi alebo distribútorovi. Oni ho 48 hodín napájajú a rekalibrujú. Po rekalibrácii ho zašlú späť prevádzkovateľovi. Druhý variant je oslovenie niektorého z preškolených kalibračných partnerov. Jedná sa o firmy po celej Českej republike, ktoré sú preškolené na vykonávanie rekalibrácií a majú potrebné vybavenie.

Detektory iných výrobcov využívajú vlastný softvér a niektorí výrobcovia iba skrutkovačom ladia potenciometer. V každom prípade je nutné, aby pred rekalibráciou bol detektor pripojený na napájanie minimálne 24 hodín, avšak lepšie 48 hodín a dlhšie. Toto nahriatie senzora je nutné na dosiahnutie stability merania, ktorá je potrebná pre jeho rekalibráciu.

Výmena senzoru

Výmenu senzora môže vykonať iba preškolená osoba. Výnimkou sú polovodičové, optické a fotoionizačné senzory, ktoré vymieňa výrobca, pretože vyžadujú zásah do firmvéru detektora. Elektrochemické a katalytické senzory je možné vymeniť jednoducho odpojením konektoru. Po výmene senzora je nutné vykonať kalibráciu detektora.

Funkčná skúška

Okrem pravidelných rekalibrácií a výmen senzorov sa ďalej vykonávajú funkčné skúšky. Prvá je pri inštalácii zariadenia, kedy sa po spustení a ustálení merania pustí skúšobný plyn na senzor a počká sa na reakciu detektora. Ďalšie funkčné skúšky predpisuje bezpečnostný technik vnútropodnikovým predpisom.

Kontrola ochranného prachového filtra

Pri funkčnej skúške aj rekalibrácii sa ďalej kontroluje zanesenie ochranného prachového filtra, ktorý chráni senzor. Prevádzkovanie detektora bez tohto filtra znižuje životnosť senzora a má za následok stratu záruky. Filter je vyrobený zo špeciálneho niekoľko vrstvového laboratórneho papiera. Často sa pritom stáva, že si ho zákazníci pletú s plastovou krytkou a filter vyhodia.