Viete, kedy musíte detekovať oxid uhoľnatý a kedy oxid uhličitý?

Hoci je v dnešnej dobe detekcia nebezpečných plynov už bežnou súčasťou domácností, pracovísk i verejných budov, mnoho ľudí stále tápe v tom, aký je rozdiel medzi oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým. Hoci majú tieto nebezpečné plyny podobné názvy aj niektoré vlastnosti a obaja sú pre človeka smrteľne jedovaté, ide o úplne odlišné plyny, ktorých zámena so sebou nesie veľké riziko pre vaše zdravie i životy.

Ako a kde vzniká oxid uhličitý (CO2) a oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhličitý (CO2) vzniká najmä počas dýchania, ale aj ďalších biochemických procesov. Produkujú ho fotosyntezujúce rastliny i mikroorganizmy, vzniká tiež pri spaľovaní. Je teda prirodzenou súčasťou ovzdušia. Oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, a preto sa drží najmä pri zemi. V domácnostiach sa jeho koncentrácia nebezpečne zvyšuje obvykle pri nedostatočnom vetraní malých miestností s vyšším počtom ľudí, zvierat a rastlín (tzv. vydýchaný vzduch).

Oxid uhoľnatý (CO) sa v atmosfére prirodzene nachádza naopak iba v nepatrnom množstve. Vzniká najmä nedokonalým spaľovaním, teda v prípade, že k plameňu nie je zabezpečený dostatočný prísun kyslíka. V domácnostiach tento jav najčastejšie spôsobuje slabý ťah komína (jeho upchatie či zanesenie) alebo zlé tesnenie či iná porucha na plynových spotrebičoch. Nedokonalé spaľovanie vzniká aj v prípade, že je teplota spaľovania príliš nízka (tlenie ohňa) alebo doba spaľovania príliš krátka. Zdrojom oxidu uhoľnatého sú aj spaľovacie motory, cigaretový dym a rôzne priemyselné odvetvia. Je nepatrne ľahší ako vzduch, vo vzduchu sa teda rozptyľuje, ale jeho koncentrácia je zvyčajne vyššia pod stropom.

Kotly, krby a kachle predstavujú v domácnostiach riziko zvýšenej koncentrácie CO i CO2.   

Aká koncentrácia CO2 a CO je nebezpečná a ako spoznať otravu týmito plynmi

Oba tieto plyny sú zákerné najmä tým, že sú bez farby, zápachu i chuti. Zmyslami ich človek teda nemôže odhaliť. Nebezpečnú koncentráciu môžete včas zistiť iba vďaka vhodne nainštalovaným detektorom plynu. Aká je teda limitná koncentrácia CO2 a CO?

  • Prirodzená koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší je 0,04%. Pri koncentrácii okolo 5-10% spôsobuje tento plyn bezvedomie, koncentrácia nad 20% vedie k úmrtiu. V ČR je limit vo vnútri budov stanovený na 0,15 % alebo1500 ppm.

  • Prirodzená koncentrácia oxidu uhoľnatého v ovzduší sa pohybuje okolo 0-10 ppm, v domácnostiach s plynovým kotlom a v mestských aglomeráciách môže byť táto hodnota až 200 ppm. Prvé príznaky otravy oxidom uhoľnatým sa objavujú pri koncentrácii okolo 200 ppm, život ohrozujúca je koncentrácia nad 400 ppm.

CO sa chemicky viaže na hemoglobín, pričom vytláča kyslík. Hemoglobín sa potom mení na karbonylhemoglobín a už neprenáša kyslík po tele. Človek sa potom dusí. CO2 nie je jedovatý, ale pre človeka je nedýchateľný. Prvé príznaky účinku CO2 aj CO na organizmus sú nešpecifické - najčastejšie sa vyskytujú závraty, bolesti hlavy, nevoľnosť, únava a zmätenosť. To môže viesť k smrti alebo nezvratnému poškodeniu životne dôležitých orgánov.

Prvé príznaky otravy sú nešpecifické, patrí medzi ne napríklad únava a bolesť hlavy.   

Oxid uhličitý v bežnej domácnosti nedosahuje životu nebezpečné koncentrácie, ale môže spôsobovať zdravotné problémy a značný diskomfort. Oxid uhoľnatý je pre človeka oveľa nebezpečnejší, pretože k jeho zvýšenej koncentrácii a následnej otrave dochádza v domácnostiach veľmi rýchlo a nepozorovane. Pri otrave oxidom uhoľnatým sa prvotné príznaky stupňujú, možno pozorovať začervenanie kože a slizníc, postihnutý upadá do bezvedomia a dochádza k tzv. vnútornému uduseniu. Vnútorné udusenie je výraz pre stav, kedy človek môže dýchať, kyslík sa dostáva do pľúc, avšak je narušený jeho prenos do tkanív. Ide o život ohrozujúci stav, podobne ako vonkajšie dusenie.

Jak sa chrániť proti otrave CO a CO2

Pre zaistenie bezpečnosti pred otravou oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým je nevyhnutné dodržiavať 3 kroky: prevencia, detekcia a znalosť krízových postupov.

Prevencia pred zvýšenou koncentráciou CO2 a CO

V prípade oboch plynov je nevyhnutné dbať predovšetkým na dostatočné vetranie. Pravidelné vetranie znižuje koncentráciu CO2 a zlepšuje kvalitu vzduchu, ale predovšetkým zaisťuje dostatočný prísun kyslíka k plameňom, čím sa znižuje riziko vzniku CO.

Nevyhnutnou prevenciou sú aj pravidelné revízie plynových spotrebičov, kotlov a komínov. Revízie sú podľa zákona povinné minimálne raz ročne.

Detekcia nebezpečných plynov 

Detektor úniku plynu je jediným skutočne účinným spôsobom, ako poznať únik plynu. Aj napriek dostatočnému vetraniu a pravidelnej revízii spotrebičov nemožno nikdy riziko zvýšenej koncentrácie CO a CO2 vylúčiť. Keďže tieto plyny nemožno odhaliť zmyslami, nezostáva než prenechať túto prácu spoľahlivým hlásičom.

Ak máte doma krb, kachle, kotol alebo akékoľvek iné plynové spotrebiče, je detektor oxidu uhoľnatého absolútne nevyhnutnou súčasťou bezpečnej domácnosti. Detektory CO vyberajte od zavedených výrobcov, neznačkové a lacné produkty môžu byť značne nespoľahlivé. Detektory oxidu uhoľnatého sa umiestňujú pod strop.

Detektor oxidu uhoľnatého Honeywell. 

Hlásiče CO2 vám zase pomôžu strážiť kvalitu ovzdušia v domácnosti. Ako sme už spomenuli, v bežných podmienkach tento plyn nemôže dosiahnuť takú koncentráciu, ktorá by spôsobila závažnú otravu, ale môže byť príčinou zdravotných ťažkostí, akými sú problémy so spánkom, bolesti hlavy, únava apod. Detektory a snímače pre meranie CO2 sa umiestňujú zhruba do výšky očí

Prvá pomoc pri otrave

Prvá pomoc v prípade zvýšenej koncentrácie CO2 v miestnosti spočíva vo vyvetraní a vynesení postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade otravy CO je postup zložitejší, pretože pri vynášaní postihnutého by sa mohol otráviť aj zachraňujúci. Pri vynášaní je preto nevyhnutné nedýchať, a to ani cez rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest. Aj jeden nádych by mohol mať fatálne následky!

Ak postihnutý ani po vynesení na čerstvý vzduch nedýcha, začnite s resuscitáciou a okamžite privolajte záchrannú službu.