Všetko, čo musíte vedieť pred vybudovaním vrtu na vodu

Vlastný zdroj vody sa hodí všade tam, kde nie je možné sa napojiť na obecný vodovod, ale aj v prípade, že túžite po vyššej kvalite vody, lacnejšej cene a nezávislosti na vodovodnej sieti. Či už sa rozhodnete pre studňu alebo vrt na vodu, pri dostatočnej výdatnosti prameňa, spoľahlivom ponornom čerpadle a správnej starostlivosti sa vlastný zdroj vody postará o stály prísun čistej podzemnej vody.

Pořízení vlastního vrtu na vodu zahŕňa kroky, bez ktorých sa nezaobídete, ako je vybavenie stavebného povolenia a povolenia na čerpanie vody a samozrejme náklady na vybudovanie vrtu. Je to však investícia, ktorá sa vráti do desiatich rokov, zatiaľ čo vrt bude slúžiť mnohonásobne dlhšie. Ak si s vybavením povolení neviete rady, obráťte sa na spoľahlivú firmu zaoberajúcu sa hĺbením vrtov. Zástupcovia firmy môžu všetko dôležité vyriešiť za vás, od podania žiadosti až po samotnú kolaudáciu vrtu, bez ktorej nie je možné vodu z vrtu čerpať. 

Ponorné vibrační čerpadlo na vodu

Čo všetko je dobré vedieť, než sa do vlastného vrtu na vodu pustíte?

Umístění vrtu

Výber vhodného miesta pre vrt na vodu sa riadi niekoľkými pravidlami. Vrt nesmie byť umiestnený v blízkosti možného zdroja znečistenia, aby nedošlo ku kontaminácii vody, ani tam, kde by čerpanie vody mohlo znížiť množstvo podzemnej vody v okolných vrtoch či studniach. S výberom správneho miesta a hĺbky vrtu vám poradí prútikár alebo hydrogeológ, jehož posudok je nevyhnutný pre získanie stavebného povolenia, teda nie je nutné poznať umiestnenie vrtu pred začatím prieskumu.

Hydrogeologický prieskum a prieskumný vrt

Hydrogeologický prieskum je podmienkou pre získanie povolenia k stavbe vrtu a čerpaniu vody. Slúži k zisteniu, kde sa na pozemku nachádza voda, ako hlboko a ako silný je prameň. Hydrogeológ vám pomôže vybrať vhodné miesto pre vrt a poradí, či nie je vhodnejšie studňa, ak si pořízením vrtu nie ste istí.

Zatiaľ čo bez posudku hydrogeológa sa nezaobídete, prieskumný vrt v zásade potreba nie je. Môže sa však stať, že hydrogeológ ho i tak odporučí, alebo si vykonanie prieskumného vrtu vyžiada vodoprávny úrad.

Pred vykonaním prieskumného vrtu je najprv potrebné získať súhlas vodoprávneho úradu. Prieskumný vrt slúži len pre hydrogeologický prieskum a nemožno z neho čerpať podzemnú vodu, kým nie je zlegalizovaný.

Cena hydrogeologického posudku sa pohybuje v rozpätí 4.000 až 17.000 Kč bez DPH. 

Nezbytné povolenia pre vrt

Pre vybudovanie vrtu na vodu rovnako ako v prípade studne je potrebné stavebné povolenie. Keďže ide o vodné dielo, musí stavbu schváliť stavebný a vodoprávny úrad. Čerpanie vody z vrtu je možné len s povolením na nakladanie s vodami. Ak ešte len plánujete dom, pre ktorý bude vrt slúžiť, možno potrebné povolenia pre vrt získať v rámci stavebného povolenia pre stavbu domu. Povolenie je možné tiež vybaviť prostredníctvom tretej osoby (čo môže byť napríklad spoločnosť, ktorá bude vrt stavať).

O niečo náročnejší je postup u vrtov hlbších ako 30 metrov. Tieto podliehajú navyše aj schváleniu baníckeho úradu, bez ktorého nie je možné stavebné povolenie vydať, a realizáciu vrtu môže vykonať iba spoločnosť, ktorá má k tomu oprávnenie od baníckej správy.

Ako získať povolenie pre vrt na vodu?

Hydrogeologický prieskum

Prvým krokom je vykonanie hydrogeologického prieskumu hydrogeológom. Výsledkom je posudok, ktorý sa priloží k žiadosti o umiestnenie stavby a stavebné povolenie aj k žiadosti o povolenie na nakladanie s vodami. Prieskumný vrt nie je k získaniu povolenia nevyhnutný, avšak úrady si ho môžu vyžiadať.

Projektová dokumentácia

S ohľadom na výsledok hydrogeologického prieskumu, si nechajte vypracovať projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia musí vždy rešpektovať posudok hydrogeológa a musí obsahovať aj projekt samotného vrtu vrátane všetkých jeho súčastí. Dokumentáciu môže pripraviť ktokoľvek, kto má autorizáciu pre vodohospodárske alebo technické stavby, a cena za jej vypracovanie sa pohybuje okolo 10.000 Kč v závislosti na zložitosti projektu.   

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Podajte si žiadosť na príslušnom stavebnom úrade, ktorý v rámci územného konania vydá rozhodnutie o umiestnení stavby. K tomu je nutné doložiť: projektovú dokumentáciu a vyjadrenie hydrogeológa, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, potvrdenie o uhradení správneho poplatku vo výške 1.000 Kč a výpis z katastra nehnuteľností k pozemku, kde sa bude vrt nachádzať. Ak sa vrt dotýka záujmov chránených zvláštnymi predpismi, je nutné doložiť aj stanovisko dotknutých orgánov štátnej správy: v prípade vrtov hlbších ako 30 metrov musíte mať súhlas banského úradu.

Rozhodnutie o povolení stavby a k nakladaniu s vodami

Vybavení rozhodnutím o umiestnení stavby si v rámci spoločného stavebného konania požiadajte o povolenie stavby a k odboru podzemných vôd, teda k nakladaniu s vodami, ktorý vydáva príslušný vodoprávny úrad (špecializovaný stavebný úrad). K žiadosti je potrebné priložiť prakticky to isté ako v prípade územného konania a doložiť rozhodnutie o umiestnení stavby.

Majitelia susedných pozemkov majú zo zákona právo sa na celom konaní podieľať, preto je vyžadovaný ich súhlas. Účelom je zabezpečiť, aby vybudovaním nového vrtu nedošlo k zníženiu vody v ich vlastných studniach, avšak námietky susedov musia byť oprávnené.

Úrady majú na vyjadrenie tri mesiace a hneď ako ho obdržíme, môžete sa bez váhania pustiť do stavby vrtu. Súčasťou povolenia na nakladanie s vodami je stanovenie hornej hranice odberu vody, ktorá však býva dostatočná aj pre väčšie čerpanie vody ako je zavlažovanie, atď. V odôvodnených prípadoch môže úrad nariadiť inštaláciu vodomera.

Odberať vodu z vrtu je možné až po kolaudácii vrtu, ku ktorej potrebujete potvrdenie o výsledkoch predpísaných skúšok, predávací protokol, projektovú dokumentáciu a v prípade pitnej vody aj jej rozbor.

Ako postaviť vrt

Pri stavbe vrtu majte na pamäti, že čím lepšie vrt postavíte, tým lepšie vám bude slúžiť. Správne vybudovaný vrt zabezpečí vysokú kvalitu vody, jednoduchú čistenie vrtu na vodu a menej problémov s vrutom počas jeho používania. Preto je dobré si vybrať overenú firmu, ktorá ešte pred ocenením vykoná terénnu obhliadku priamo na mieste. Hĺbenie vrtu zvládne firma vykonať za jeden deň. Cena sa v závislosti na hĺbke a podmienkach vrtu pohybuje v rozmedzí 50.000 až 150.000 Kč.

Ponorné vibračné čerpadlo do vrtu

Ešte predtým, ako začnete vodu z vrtu čerpať

Používanie a starostlivosť o vrt

Aby vrt zásoboval váš dom a záhradu čistou podzemnou vodou po dlhú dobu, je nevyhnutné sa o neho a o čerpadlo starať. Vrt na vodu by sa mal každých 4 až 7 rokov čistiť v závislosti na podmienkach vrtu a rovnako tak by sa mala pravidelne vykonávať aj údržba ponorného čerpadla. Vodu z vrtu môžete čerpať celý rok, avšak v prípade, že sa vrt v zime nepoužíva, je potrebné ho zazimovať. Pre dosiahnutie čistej a kvalitnej vody odporúčame nainštalovať aj vodný filter.