Čo hovorí o čerpaní vody z vlastných zdrojov zákon alebo 5 najčastejších omylov z praxe

Studne a vrty sú zásahom do krajiny, a preto sa na ne vzťahujú početné zákony a vyhlášky. Mnoho ľudí ale často netuší, aké povinnosti voči úradom majú a vystavujú sa tak riziku nemalých sankcií. Neznalosť totiž ani v tomto prípade neospravedlňuje.

Problematika čerpania vody z vlastných zdrojov je upravená hneď niekoľkými zákonmi. Tým najdôležitejším je vodný zákon, ďalej potom stavebný zákon, zákon o vodovodoch a kanalizáciách, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zákon o ochrane prírody a krajiny a niekoľko desiatok vyhlášok a nariadení. Samozrejme, pokiaľ sa rozhodnete vybudovať na svojom pozemku vlastný vrt, nemusíte všetky tieto zákony podrobne poznať. Existuje ale niekoľko bežných situácií, ktorými majitelia studní porušujú zákon bez toho, aby o tom vedeli.

Kopané a vŕtané studne sú zásahom do krajiny a ovplyvňujú kolobeh vody v prírode. 

Omyl č. 1: Keď je zdroj na mojom pozemku, je to „moja“ voda

Podzemná voda na vašom pozemku nie je vaša, môžete ju iba – pri dodržaní zákonom stanovených podmienok – zadarmo čerpať. Zákon konkrétne hovorí, že povrchové a podzemné vody nie sú predmetom vlastníctva a nie sú súčasťou ani príslušenstvom pozemku, na ktorom alebo pod ktorým sa vyskytujú. Voda vyskytujúca sa v prirodzenom prostredí teda ani nemôže byť vo vlastníctve konkrétnej fyzickej či právnickej osoby. Nakladať s ňou možno iba na základe pridelených práv.

Čerpanie vody zo studne na vlastnom pozemku totiž ovplyvňuje celý vodný cyklus v prírode, hladinu podzemných vôd a vôd v okolitých studniach. Vybudovanie vlastnej studne preto podlieha prísnemu posudzovaniu vodoprávneho a stavebného úradu. Pred začatím stavby musíte mať:

  • hydrogeologický posudok a prieskumný vrt,
  • súhlas vodoprávneho úradu s odberom podzemnej vody a povolenie stavby vodného diela (studne),
  • územné rozhodnutie od stavebného úradu,
  • projekt studne od autorizovaného projektanta.

Stavbu kopanej alebo vŕtanej studne musí vykonať výhradne firma s príslušným povolením (osvedčením odbornej spôsobilosti vydaným Ministerstvom životného prostredia). Po dokončení stavby vás čaká ešte kolaudácia studne, po ktorej môžete začať vodu čerpať.

Podzemná voda na vašom pozemku nie je vaša. 

Omyl č. 2: Vodu z vlastných zdrojov môžem čerpať neobmedzene

Vodu z vlastných zdrojov môžete čerpať iba v rozsahu, ktorý vám povolí príslušný vodoprávny alebo obecný úrad. Maximálny objem čerpanej vody je spravidla súčasťou povolenia na odber podzemnej vody a niektoré úrady si splnenie tejto podmienky strážia umiestnením vodomeru. Aj v prípade, že máte povolený neobmedzený odber, môže úrad spätne limit určiť.

Obecný úrad môže obmedziť odber aj krátkodobo, najmä v obdobiach sucha. Ide spravidla o zákaz využitia vody na určité účely, napríklad napúšťanie bazénov alebo zálievku záhrady. Obmedzenie sa ale môže vzťahovať aj na maximálny objem čerpanej vody. Také rozhodnutie musí úrad oznámiť na úradnej tabuli alebo na internetových stránkach. Neznalosť neospravedlňuje av prípade nedodržania zákazu úrady udeľujú nemalé pokuty.

Omyl č. 3: Ak by bola voda závadná, úrad ma bude informovať

Za kvalitu vody z vlastných zdrojov vždy zodpovedáte sami. Neplatí pritom, že ak má sused dobrú vodu, bude aj tá vaša kvalitná. Každý zdroj je iný a môže obsahovať množstvo škodlivín či dokonca zdraviu nebezpečných látok. To, či je vaša voda nezávadná, sa dozviete iba tak, že si necháte vypracovať profesionálny rozbor vody v akreditovanom laboratóriu. Pokiaľ nebudete kvalitu vody zo studne sami strážiť, riskujete vážne zdravotné problémy, a čo viac - ak spôsobíte zdravotné problémy ďalšej osobe, nesiete za to právnu zodpovednosť.

Preto si nechajte na základe profesionálneho rozboru vody vypracovať u odbornej firmy ponuku filtrácie a úpravy vody na mieru. Vodný filter môže byť súčasťou domácej vodárne. Rovnako je vašou povinnosťou, aby ste studňu pravidelne čistili a udržovali ju v dobrom technickom stave.

Omyl č. 4: Pre prípad sucha radšej prepojím rozvody s obecným vodovodom

Rozvody vody z vlastných zdrojov a vody z vodovodného radu sa v žiadnom prípade nesmú nikdy prepojiť. Takéto prepojenie by totiž predstavovalo riziko kontaminácie celého zdroja pitnej vody. Pokiaľ teda chcete mať v domácnosti k dispozícii vodu zo studne i z vodární, napríklad z dôvodu rizika vysychania studne, musíte mať dva oddelené rozvody.

Použitú vodu z vlastných zdrojov môžete vypúšťať do verejnej kanalizácie, ale v takom prípade musíte platiť stočné a mať osadený vodomer.

Porušenie vodného zákona je prísne trestané. 

Omyl č. 5: Na čerpanie povrchových vôd sa zákon nevzťahuje

Ak chcete čerpať vodu z potoka, rieky, jazera alebo rybníka, napríklad na účely zalievania záhrady, potrebujete tiež súhlas vodoprávneho úradu. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na prípady, keď vodu čerpáte čerpadlom alebo pomocou iného technického zariadenia. Pokiaľ si naberiete malé množstvo vody pre vlastnú potrebu manuálne, napríklad do vedierka, povolenie nepotrebujete.  

Obce alebo vodohospodári môžu, podobne ako v prípade čerpania podzemných vôd, také maloodbery na určitú dobu úplne zakázať.

Pokiaľ máte vlastnú studňu alebo vrt na vodu alebo o tejto možnosti premýšľate, je potrebné zoznámiť sa so základnou právnou úpravou čerpania podzemných vôd. Vyhnete sa tak zbytočným pokutám a sankciám, ktoré môžu niekedy viesť aj k úplnému zákazu využívania studne.