Všetko, čo musíte vedieť pred vybudovaním vlastného vrtu na vodu

Stále viac ľudí sa rozhoduje pre vybudovanie vlastného zdroja vody. Dôvody sú rôzne - komplikované alebo nemožné pripojenie k obecnému vodovodu, úspora peňazí či získanie lepšej kvality vody. S vlastným vrtom navyše neprídete o pitnú vodu ani v prípade havárie potrubia alebo regulácie spotreby v obdobiach sucha. Pred tým, než sa do projektu vlastného vrtu pustíte, je však namieste premyslieť niekoľko dôležitých vecí. Na čo si dať pozor?

Vlastný vrt na vodu a stavebné povolenie

Vybudovanie vlastnej studne je zásahom do krajiny a podlieha rôznym povinnostiam voči úradom. Pred začatím prác musíte získať:

  • povolenie stavby vodného diela (vrtu alebo studne), ktorého súčasťou je hydrogeologický posudok,
  • povolenie na odber podzemnej vody,
  • územné rozhodnutie, ku ktorému sa vyjadrujú aj susedia. V prípade, že by im vybudovaním novej studne v susedstve hrozil úbytok vody v ich studniach, môže stavbu úrad zamietnuť. Námietky susedov však musia byť oprávnené.

Žiadosti o povolenie stavby vodného diela a povolenia na odber podzemnej vody sa podávajú na príslušnom vodoprávnom úrade. Územné rozhodnutie vydáva stavebný úrad a často vyžaduje doložiť stanoviská ďalších dotknutých orgánov. Ak je vŕtaná studňa hlbšie ako 30 metrov, stáva sa banským dielom a musí byť navyše schválená Krajským úradom. Proces schvaľovania trvá zhruba 3 mesiace.

Od roku 2019 musíte navyše požiadať o súhlas vodoprávneho úradu už pred vykonaním prieskumného vrtu. Táto novinka bola do zákonníka zavedená z dôvodu množiacich sa "čiernych" studní, ktoré ich majitelia viedli ako prieskumné vrty. Na prieskumné vrty sa do roku 2019 nevzťahovala žiadna ohlasovacia povinnosť, a teda ľudia takto často obchádzali nielen byrokratickú záťaž, ale aj riziko zákazu vybudovania studne na záhrade.

Po vybudovaní studne vás ešte čaká kolaudácia. K tomu budete potrebovať projektovú dokumentáciu, ktorú by vám mala odovzdať realizačná firma, resp. autorizovaný projektant vodohospodárskych stavieb. Po kolaudácii možno studňu začať využívať.

Nedodržanie tohto postupu môže viesť k finančným sankciám aj k nariadeniu k zasypaniu vrtu. Pravidlá na jednotlivých úradoch sa navyše môžu značne líšiť, preto vždy vopred opýtajte presné informácie na miestnych príslušných úradoch.

Je prieskumný vrt nevyhnutný?

Áno. Povinnosť urobiť prieskumný vrt ukladá zákon, zároveň vám ale pomôže urobiť si jasno v tom, či je na vašom pozemku vrt na vodu vôbec vhodný. Hydrogeológ pomocou prieskumného vrtu zistí, či je na vašom pozemku podzemná voda, ako je zdroj výdatný a kvalitný, či je vhodnejšia studňa kopaná, alebo vŕtaná a tiež určí hĺbku plánovaného vrtu. Posudok hydrogeológa je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o povolenie stavby studne alebo vrtu.

Avšak pozor, ako bolo spomenuté vyššie, z prieskumného hydrogeologického vrtu nesmiete odoberať podzemnú vodu. Ak sa prieskumný vrt ukáže byť vhodným zdrojom vody, musíte ho najprv previesť na vodné dielo podľa postupu popísaného vyššie a získať potrebné súhlasy úradov.

Umiestnenie vrtu

Zákon vám ukladá povinnosť vybudovať studňu tak, aby neznižovala množstvo vody v okolitých studniach. Práve preto sa k územnému rozhodnutiu vyjadrujú aj susedia. Vŕtaná studňa zároveň nemôže spôsobiť riziko znečistenia vodného zdroja.

Dôležité je vrt umiestniť tak, aby nemusel byť príliš hlboký, pretože s väčšou hĺbkou sa zvyšujú náklady. Naopak príliš plytká studňa na záhrade môže spôsobiť prenikanie povrchových vôd a nečistôt do zdroja pitnej vody. Vrt na pitnú vodu by nemal byť v blízkosti možného zdroja znečistenia, napríklad septiku. Dbajte tiež na to, aby bol dostatočne vzdialený od inžinierskych sietí. So správnym umiestnením a hĺbkou sa preto poraďte s autorizovaným hydrogeológom.

Hĺbenie vrtu a potrebné príslušenstvo

Ak už máte všetky povolenia, požiadajte pre vybudovanie vŕtanej studne autorizovanú firmu. Túto stavbu zo zákona nesmiete robiť svojpomocne. Niektoré firmy ponúkajú aj vybavenie všetkých povolení. Cena hĺbenia vrtu na vodu vrátane materiálu sa pohybuje okolo 4 000 až 6 000 EUR, avšak líšia sa podľa hĺbky vrtu a druhu podložia (vrt v skalnom podloží alebo v piesočnatej pôde je drahší). Ďalšie náklady (posudky, poplatky a príslušenstvo) vás vyjdú na zhruba 2 000 EUR.

K vrtu si potom musíte zaobstarať vhodné príslušenstvo. Najdôležitejšou súčasťou je ponorné čerpadlo do vrtu. To má špecifický podlhovastý tvar, ktorý umožňuje jeho spustenie do úzkych a hlbokých vrtov. Súčasťou je aj tlaková nádoba, prípadne vodárenský set. V ponuke nájdete čerpadlá do vrtu rôznych parametrov, ktoré vám určí projektant. Zamerajte sa najmä na dopravnú výšku, priemer, spôsob napájania a riadenia čerpadla. Vhodné je k čerpadlu zaobstarať aj systém pre stráženie hladiny vody, spätnú klapku a filter na vodu z vrtu.

Čerpadlo do vrtu má špecifický tvar. 

Používanie a starostlivosť o vrt

S vlastným zdrojom vody môžete nakladať oveľa slobodnejšie a získaná voda je úplne zadarmo. Napriek tomu má každá studňa určenú hornú hranicu odberu, ktorá býva okolo 300 kubíkov ročne, ale môže to byť aj menej. Priemerná 4členná rodina však spotrebuje ročne približne 130 kubíkov vody, takže by vám tento objem mal stačiť aj v prípade bazéna či zalievania. V určitých prípadoch vám môže úrad nariadiť inštaláciu vodomeru.

Pred prvým použitím a potom pravidelne zhruba raz ročne urobte chemický rozbor vody. V prípade zisteného znečistenia vrt vyčistite. Vrt je naviac vhodné čistiť aj preventívne, a to raz za 5 rokov.

Ak vrt využívate celoročne, nemusíte ho zazimovať. Ak je však umiestnený na sezónne využívanom pozemku, je vhodné utesniť jeho povrch, aby do zdroja vody nevnikla znečistená povrchová voda. Rovnako je nutné zazimovať rozvody vody a čerpadlo. Ako na to sa dozviete v tomto článku